Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Az ebrendészeti hozzájárulásról

Hatályos: 2015. 07. 01


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az ebrendészeti hozzájárulásrólMartonvásár Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 49. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében, valamint 28/B.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illletve a Ávt. 42/C. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § E rendelet hatálya arra az ebtulajdonosra terjed ki, aki Martonvásár Város közigazgatási területén ebet tart.


2. § Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke:

  1. veszélyes eb vonatkozásában 20.000,-Ft,
  2. más eb esetében

ba) két eb tartását meghaladó esetén ebenként 6.000,-Ft

bb) a ba) pont szerinti ebek számába az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/C. § (4) bekezdés szerinti mentességet élvező kutyafajták egyedei nem számíthatók be.

bc) az eb szaporulat 1 éves korig mentesül az ebrendészeti díj megfizetése alól.


3. § (1) Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről az ebtulajdonos minden év február 15. napjáig értesítést kap.

(2) Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos minden naptári év március 15. napjáig köteles megfizetni Martonvásár Város Önkormányzata részére.


4. § (1) Az eb tulajdonjogában bekövetkezett változást:

  1. az eb eladása esetén az eladó,
  2. az eb vásárlása esetén a vásárló,
  3. az eb elhullását az ebtulajdonos,

a változást követő 15 napon belül bejelenti az önkormányzathoz.

(2) Az ebtulajdonos -15 napon belüli - bejelentési kötelezettsége kiterjed a négy hónapos kort betöltött ebszaporulatra.

(3) Az Ávt. 42/C. § (4) bekezdése szerinti mentességet az ebtulajdonos az ebrendészeti hozzájárulás mértékéről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül bejelenti és mellékeli:

  1. a törzskönyv másolatát (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés a) pont) vagy;
  2. a mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló vagy az ilyen tartás célját rögzítő orvosi igazolást (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés b) pont) vagy;
  3. a fegyveres szerv nyilatkozatát, hogy az ebet nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazza (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés c) pont) vagy;
  4. az állatorvos ivartalanítási igazolását (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés d) pont) vagy;
  5. az Ávt. 42/C. § (5) – (6) bekezdésében meghatározott szervezet igazolását (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés e) – f) pont).


5. § Az ebrendészeti hozzájárulás megállapításáról és a mentességről a jegyző dönt.


6. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.
    Dr. Szabó Tibor                                                                                  Miklósné Pető Rita

       polgármester                                                                                               aljegyzőKihirdetve: 2015. április 29.

                                                                                                                Miklósné Pető Rita

                                                                                                                          aljegyző