Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020 (IX.30.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 10. 11

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) rendkívüli települési és karantén támogatás megállapításáról,”

2. § Az Ör. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6/A. § (1) Az önkormányzat rendkívüli települési és karantén támogatást nyújt az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok számára, amennyiben az élethelyzetükben bekövetkezett változást önerőből megoldani nem tudják. 

(2) A rendkívüli települési és karantén támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni.”

3. § Az Ör. 26/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26/A. § Rendkívüli települési és karantén támogatásban – egyedi mérlegelés alapján, a 26. § (1)-(3) bekezdéseiben, 27. §-ban, 28. § (1)-(3) bekezdésiben foglaltak alkalmazásának mellőzése mellett - az a személy részesíthető, ahol a háztartásban a járványhelyzettel kapcsolatban elrendelt hatósági döntéssel (pl. karantén, igazolt fertőzés, egyéb hatósági döntés) összefüggésben felmerülő élethelyzet olyan jelentős változást hozott, mely a napi létfenntartást veszélyezteti.”

4. § Az Ör.  29/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„29/A. § (1) Rendkívüli települési és karantén támogatás iránti igénylés esetén nem kell alkalmazni a 29. §-ban foglaltakat.

(2) A rendkívüli települési és karantén támogatás

a) iránti igénylés benyújtható teljes bizonyító erejű magánokirati formában papír alapon, formanyomtatvány alkalmazás nélkül, szöveges indokolás és az igényelt támogatás összegének megjelölése mellett,

b) nyújtására javaslatot tehet a Szent László Völgye Segítő Szolgálat.”

5. § Az Ör. 31/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„31/A § Rendkívüli települési és karantén támogatás természetbeni támogatásként nyújtható különösen

a) élelmiszer támogatásként,

aa) tartós élelmiszercsomag

ab) meleg étel

formájában, továbbá

b) gyógyszer támogatásként.”6. § (1) Ez a rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő 10. napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.
                         Dr. Szabó Tibor                                   Dr. Szabó- Schmidt Katalin Erika

                           polgármester                                                            jegyzőKihirdetve: 2020. szeptember 30.


                                                                                      Dr. Szabó- Schmidt Katalin Erika

                                                                                                                 jegyző