Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2020 (XII.16.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014 (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti jogkörben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 74. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok által közszolgáltatási szerződések keretében ellátott feladatokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.”

2. § Az Ör. kiegészül e rendelet 1. mellékletét képező 8. melléklettel.

3. § E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyző
Kihirdetve: 2020. december 16.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző

Mellékletek