Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 28

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

13/2019.  (VI.27.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


 1.§  Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételeit 256.280 E Ft-tal növeli és 2.915.504 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

2.§  Az ÖR 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásait 256.280 E Ft-tal növeli és 2.915.504 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

     3.§ E rendelet 1-11. mellékletei az ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.

4.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a benne foglaltakat 2019. január 1-ével kell alkalmazni.


                        Dr. Szabó Tibor                                              Miklósné Pető Rita           

                          polgármester                                                         aljegyző


Kihirdetve: 2019. június 27.


                                                                                               Miklósné Pető Rita                                                                                                                         aljegyző

Mellékletek