Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017 (VI.28.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 29 - 2017. 06. 30

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat­ és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.


 1.§  Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi bevételeit 721.509 E Ft-tal növeli és 2.712.482 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.


2.§  Az ÖR 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásait 721.509 E Ft-tal növeli és 2.712.482 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

                       

     3.§ E rendelet 1- 11. mellékletei az ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.


4.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.


                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2017. június 28.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző

Mellékletek