Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 30 - 2017. 12. 01

Martonvásár város Önkormányzat Képviselő-testületének

26/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezésben részt vevő szervek és partnerek egyetértésével a következőket rendeli el:


1.§     (1) Jelen rendelet mellékletei:

            1. melléklet: Szabályozási Terv módosítás – belterület

            2. melléklet: Szabályozási Terv módosítás – külterület


(2) A helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező SZT-1 és SZT-2 jelű szabályozási tervlapok tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe jelen rendelet
1. melléklete szerinti Szabályozási Terv módosítása – belterület és 2. melléklete szerinti Szabályozási Terv módosítása – külterület megnevezésű tervlapoknak a tervezési területre vonatkozó normatartalma lép.


2.§     A HÉSZ 41. § helyébe a következő rendelkezés lép:

41.§ A település területén a beépítésre szánt területek sajátos használatuk szerint a következő építési övezetek:

 1. Kisvárosias lakóterület                                                                       (Lk)
 2. Kertvárosias lakóterület                                                                     (Lke)
 3. Falusias lakóterület                                                                            (Lf)
 4. Településközpont terület                                                                     (Vt)
 5. Kereskedelmi, szolgáltató terület                                                        (Gksz)
 6. Ipari terület                                                                                        (Gip)
 7. Ipari terület – egyéb ipari terület                                                        (Gip-e)
 8. Különleges területek
  1. temető                                                                         (K-t)
  2. sportterület                                                                 (K-sp)
  3. mezőgazdasági üzem                                                  (K-mü)
  4. büntetésvégrehajtási üzem                                          (K-bü)
  5. kastély                                                                        (K-k)”


3.§     A HÉSZ Második rész X. Fejezete a következő 32/A. alcímmel egészül ki:

32/A. KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

41/A.§ (1) Kisvárosias lakóterület a Szabályozási terven Lk jellel jelölt építési övezet, mely sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Kisvárosias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

              a) lakó;

              b) kereskedelmi, szolgáltató;

              c) kulturális

              d) szállás jellegű

       rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Kisvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.

(4) Kisvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein kereskedelmi rendeltetés legfeljebb bruttó 200 m2 szintterületen helyezhető el.

(5) Kisvárosias lakóterület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem helyezhetők el:

              a) kirakatszekrény;

              b) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

              c) állatól, állatkifutó;

              d) trágyatároló, komposztáló;

              e) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;

              f) építménynek minősülő antennaszerkezet, zászlótartó oszlop.

(6) Kisvárosias lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:


1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK


A

B

C

D

E

F

G

H

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe

(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)

3

Lk1

SZ

2000

30

30

9,0

50

30

SZ        szabadonálló beépítés


(7) Lk1 építési övezetben legfeljebb 6 lakás helyezhető el épületenként.

(8) Lk1 építési övezetben a szabályozási tervlapon jelölt telek be nem építhető részén a meglévő fásszárú növényállomány megőrzendő, s burkolt felület nem alakítható ki.”


4.§     A HÉSZ 38. alcím és a 47.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek.

38. EGYÉB IPARI TERÜLET

47.§ (1) Az egyéb ipari terület a Szabályozási terven Gip-e jellel szabályozott építési övezet, mely elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari létesítmények és az energiaszolgáltatás építményeinek elhelyezésére szolgál.

(2) Egyéb ipari terület építési övezeteiben elhelyezhető épület elhelyezhető:

a)      környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari,

b)      kereskedelmi, szolgáltató

c)      energiaszolgáltatási, üzemeltetési;

d)      igazgatási, iroda;

e)      gazdasági épületen belül lakó

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Egyéb ipari terület építési övezeteinek építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.

(4) Egyéb ipari terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.

(5) Egyéb ipari terület építési övezeteinek építési telkein az eltérő övezeti besorolású szomszédos telek felé eső telekhatártól legalább 10 m-re helyezhető el.

(6) Az egyéb ipari terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni:

1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK


A

B

C

D

E

F

G

H

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe

(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Építményének legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség (%)

3

Gip-e

SZ

5000

50

10

6,0

60

10

4

Gip-e2

SZ

10000

80

50

12,0

25

50

SZ   - szabadonálló beépítés


(7) Gip-e építési övezetben a (2) bekezdés a)-b) pont szerinti rendeltetések nem helyezhetők el.

(8) Gip-e építési övezetben létesítésre kerülő műtárgy legmagasabb pontja max. 9,0 m lehet.

(9) Gip-e2 építési övezetben lakó rendeltetés nem helyezhető el.

(10) Gip-e2 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetén a legnagyobb épületmagasság 16,0 m.

(11) Gip2 építési övezet építési telkein elhelyezett épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 20,0 m-t. Az építési telken elhelyezett épület beépített alapterületének legfeljebb 20%-a haladhatja meg az övezetben előírt legnagyobb épületmagasságot – a (10) bekezdés figyelembe vételével.

(12) Gip-e2 építési övezetben a (2) bekezdésben meghatározott épületek mellett naperőmű műtárgyai, s az ehhez kapcsolódó kiszolgáló épületek elhelyezhetők.

(13) Gip-e2 építési övezetben a szabályozási tervlapon jelölt telek be nem építhető részén a meglévő fásszárú növényállomány megőrzendő, s burkolt felület nem alakítható ki.”

5.§     A HÉSZ 58.§ (3) bekezdés d) pontjában a „7,5 m” szövegrész helyébe a „4,5 m” szöveg lép.


6.§     (1) A HÉSZ 63.§ (2) bekezdés b) pontjában a „szállás jellegű” szövegrész helyébe a „szállás jellegű, vendéglátó” szöveg lép.

(2) A HÉSZ 63.§ (8) bekezdés d) pontjában az „5%” szövegrész helyébe a „10%” szöveg lép.


7.§     A HÉSZ 63.§ (2) bekezdésének f) pontja hatályát veszti.


8.§     Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.                              Dr. Szabó Tibor                                dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                polgármester                                                   jegyző


Kihirdetve:

Martonvásár, 2017. november 29. napján.


                                                                                        dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                        jegyző