Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.10.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 04. 27

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2016. (II. 10.) ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e[1]

Martonvásár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésérőlMartonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában,  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat­ és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.  1. fejezet

A MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1.§  (1) E rendelet hatálya Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (a továbbiakban: Testület), annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek

(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, a felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.

(3) A Testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek           

  1. az Önkormányzat
  2. és gazdálkodásának végrehajtó szerveként a Hivatal,   
  3. a Brunszvik Teréz Óvoda,
  4. Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (továbbiakban: intézmények), melyek gazdasági feladatait, munkamegosztási megállapodás alapján a Hivatal látja el.
  5. (4) A Testület a 2016. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá.


2. §  [2]A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi bevételeit 1.148 E Ft-tal növeli és 2.454.956 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.


3.§ [3] A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásait 1.148 E Ft-tal növeli és 2.454.956 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.                             


4. §[4]  (1) Az intézményi feladatok ellátására jóváhagyott létszám előirányzatot a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Martonvásári Polgármesteri Hivatal bértömeg gazdálkodást teljesít.


  1. § Az Önkormányzat 2016. évi, több éves döntésekből származó kötelezettségeit e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


  1. § A Testület a tervezett feladatok megvalósítása érdekében – a kiadások fedezetéül szolgáló bevételek éven belüli időleges elmaradása esetén felmerülő likviditási hiány áthidalására is – az igénybe vehető likvidhitel keretösszegét legfeljebb 60.000 E Ft-ban határozza meg.


7. §  (1) Az intézmények költségvetési támogatását érintő finanszírozás folyamán a jóváhagyott előirányzattól eseti illetve célfeladat miatti eltérést a Polgármester külön intézkedése szerint, hatáskörében engedélyezhet, továbbá az előirányzat felhasználást ideiglenesen felfüggesztheti, az előirányzatokat zárolhatja.

(2)   Az Önkormányzat, a Hivatal, továbbá az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő intézmények, költségvetésüket érintő pénzforgalmukat önálló intézményi fizetési számlán bonyolítják.

(3)   A Hivatal, az önkormányzat és intézményei közötti - a feladatok finanszírozására szolgáló - pénzforgalom lebonyolítását az adott időpontban rendelkezésre álló források összességéből teljesíti, az előirányzat-felhasználási ütemterv figyelembevételével.

(4)   A költségvetési feladatok finanszírozása az (1) bekezdés szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, a pénzügyi és költségvetési szabályok előírásainak megfelelően benyújtott utalványrendelet alapján, az intézmények saját bevételeinek figyelembevételével történik.

(5)   A 2015. évi intézményi költségvetési pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt (szabad) része, elsősorban tartalékképzésre fordítható, melynek pontos céljait a 2016. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére havonta nettó 5.000 Ft/fő étkezési hozzájárulást biztosít.

(7) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás összege a 2016. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő.

(8)[5]


 II. fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI

ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL,

TELJESÍTÉSÉVEL, FELHASZNÁLÁSÁVAL

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK


8. § (1) A Testület az Önkormányzat költségvetésének tartalékait az 5/g melléklet szerint állapítja meg. A tartalék előirányzatok mindenkori értékhatáráig történő felhasználást a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) A Testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati rendeletben, képviselő-testületi határozatban rögzített feladatok teljesítésére, a bevételi és kiadási előirányzatok saját hatáskörében történő módosítására, a kiadási előirányzatok átcsoportosítására.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti hatáskörben engedélyezett (pót-) előirányzatok megállapításáról a Polgármester az intézmények vezetőit a döntést követően, a Testületet pedig a 13. § (1) bekezdése szerinti, soron következő ülésén tájékoztatja.

(4)  Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása tekintetében, a felhatalmazott személyek által gyakorolt kötelezettségvállalás, utalványozás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott bevételi és kiadási költségvetés (költségvetési keret, előirányzat) időarányosan (likviditásában is) fel nem használt és le nem kötött (törvényesen szabad) része biztosítja-e a fedezetet.

(5) A jóváhagyott előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv vezetője jogkörében eljárva:

a) a feladatváltozás miatti megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel,

b) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,

c) a költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződést külső személlyel, szervezettel csak abban az esetben köthet, ha az adott feladat ellátására nem alkalmaz közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében munkavállalót,

d) garantált illetményen felüli illetményt dolgozója részére nem állapíthat meg,

(6) A feladatmutató alapján állami támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.

A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

 (7)  Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.


9. § Az Önkormányzat felújítási és beruházási cél, illetve feladat előirányzatainak felhasználásáról – a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában – e rendelet és a feladatokhoz kapcsolódó Testületi határozatok figyelembevételével a Polgármester saját hatáskörében intézkedik, és a 13. § (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének megfelelően a Testületnek beszámol.


10. § E rendelet 1. mellékletekben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történik.


11. § (1) A költségvetés részletes kiadási és bevételi előirányzatait az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni a 5-6. számú mellékletek szerint.

(2) Amennyiben az intézmény a jóváhagyott támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.


12.§  Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadásokra a kedvezményezettel megkötött támogatási megállapodás, szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásokban a támogatott szervezet, illetve magánszemély számára számadási kötelezettséget kell előírni a részére céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Számadási határidőként felhasználást követő 30 napot, de legkésőbb a költségvetési évet követő 90. napot kell kikötni.


 III. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK

MÓDOSÍTÁSA


13. § (1)    Martonvásár Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét továbbá a 8.§ (1)-(2) bekezdései figyelembevételével legalább az időszaki (féléves, háromnegyed éves, éves) költségvetési beszámolók tárgyalásának időpontjában, de legkésőbb december 31-i hatállyal a zárszámadás elkészítésének határidejéig módosítja.

 (2)    Az intézmények vezetői – a (3) bekezdésben foglaltak szerinti többletbevételből – saját előirányzat-módosítási hatáskörében, a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat megemelhetik.

 (3)  Az intézmények vezetői, az (1) bekezdés szerinti időszakban a (2) bekezdésben biztosított hatáskörében, a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeit saját hatáskörükben, elsősorban az alaptevékenységgel összefüggő dologi kiadásokra használhatják fel.

A céljellegű (pályázati feltételként meghatározott, vagy szerződésben foglalt átadott pénzeszközök kapcsán felmerülő) többletbevételeket - a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülő költségek többletbevétel terhére történő elszámolása mellett - a kitűzött célra használhatják fel.IV. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


14. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során, 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2)   E rendelet 14 mellékletet tartalmaz.

(3) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 22/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének 2. §-a.
    Dr. Szabó Tibor                                                                       Miklósné Pető Rita

       Polgármester                                                                                  Aljegyző
Kihirdetve: 2016. február 10.

                                                                                                             Miklósné Pető Rita

                                                                                                                        Aljegyző


[1]

Egységes szerkezetben a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 22/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2016. (VII.13.) önkormányzati rendelettel, valamint a Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet I. módosításáról szóló, 2016.10.13-tól hatályos 16/2016. (X.12.) önkormányzati rendelettel, a Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, 2016.12.01-től hatályos 20/2016. (XI.30.), a 2017. március 30-tól hatályos 6/2017. (III.29.)  továbbá a 2017. április 27-től hatályos 12/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelettel.

[2]

A rendelet szövegét 2016.10.13-i hatállyal a 16/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a, 2016.12.01-i hatállyal a 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, 2017.03.30-i hatállyal a 6/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, 2017.04.27-i hatállyal a 12/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.

[3]

A rendelet szövegét 2016.10.13-i hatállyal a 16/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a, 2016.12.01-i hatállyal a 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, 2017.03.30-i hatállyal a 6/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a, 2017.04.27-i hatállyal a 12/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította.

[4]

A rendelet szövegét a 16/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016.10.13-tól. 

[5]

2016.07.15-ével hatályon kívül helyezte a 14/2016. (VII.13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése.

Mellékletek