Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 02. 19 - 2022. 02. 15

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről 1

2021.02.19.

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szigliget Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

2. §[1][2][3]

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 1.163.671.687 Ft-ban, kiadási főösszegét 1.163.671.687 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) [4][5][6] A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)személyi juttatás 206 846 530 Ft
b)munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 083 202 Ft
c)dologi kiadások 260 627 395 Ft
d)ellátottak pénzbeli juttatásai 5 087 800 Ft
e)egyéb működési célú kiadások 110 591 366 Ft
ebből tartalék 101 369 182 Ft
f)beruházások 30 750 868 Ft
g)felújítások 507 077 718 Ft
h)finanszírozási kiadás 5 606 808 Ft
(2)[7][8][9] A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a)működési célú támogatások államháztartáson belülről 188 337 415 Ft
b)közhatalmi bevételek 85 500 000 Ft
c)működési bevételek 195 687 785 Ft
d)finanszírozási bevételek 443 245 881 Ft
/ebből maradvány felhasználás 437 090 755 Ft
e)felhalmozási bevételek 250 900 606 Ft
(3)Az engedélyezett létszámkeret 59 fő, melyből 20 fő köztisztviselő, 5 fő közalkalmazott, 30 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. A választott tisztségviselők száma 5 fő.

4. § Az Önkormányzat

a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;

c) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet;

d) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 4. melléklet;

e) 2020 – 2023.évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását az 5. melléklet;

f) előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. melléklet;

g) az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 7. melléklet;

i) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását a 8. melléklet;

h) az önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 9.melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(3) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével - a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § (1) A képviselő-testület Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint 2020 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 61.970 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft.

(3) Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) a főállású polgármester 2020 évi cafetéria juttatásának bruttó keretösszegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.

b) a közalkalmazottak cafetéria kerete 2020 évben bruttó 200.000 Ft.

c) a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók – kivéve a közfoglalkoztatottak - részére 8.333 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.

(4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

(5) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek Önkormányzati támogatásban.

(6) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (5) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(7) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

(8) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2020 évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

(9) A házasságkötésen közreműködők díja alkalmanként 7.000 Ft.

(10) Az ebéd szállítási díja bruttó 100 Ft/ebéd/nap.

(11) A Községi Könyvtár Internet és számítógép használat, fénymásolás, nyomtatás szolgáltatásokat biztosítja melynek térítési díja:

a) Internet használat 200 Ft/óra

b) szövegszerkesztés 200 Ft/db

c) fénymásolás 20 Ft/másolat,

d) scannelés 50 Ft/db

e) fekete-fehér nyomtatás 30 Ft/oldal

f) színes szöveg nyomtatás 150 Ft/oldal

e) fekete-fehér kép 100 Ft/oldal

f) színes kép 200 Ft/oldal

(12) Az Önkormányzat a Szigligeti Honlapon megjelentetett hirdetések díját - elérhetőség és bemutatkozó oldal - bruttó 5.000 Ft/év összegben állapítja meg.

(13) A műfüves pálya bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Munkaszüneti napokon és munkanapokon 16 órától 23 óráig 3.000 Ft

b) Munkanapokon reggel 7 órától 16 óráig 2.000 Ft

c) Öltöző és világítás használata külön-külön 1.000 Ft

(14) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségtérítést állapít meg. A költségtérítés mértéke 10.000 Ft/hó.

(15) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott óvodáztatási támogatás 10.000 Ft/fő/év, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói, hallgatói részére 20.000 Ft/fő/év.

(16) [10] A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak támogatásának összege 2020. évben 5.000 Ft/fő.

(17) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(18) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a)bérjellegű kifizetések,
b)készpénzelőlegek,
c)postai kézbesítés díja,
d)belföldi kiküldetés díja,
e)karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
f)reprezentáció,
g)jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
h)utazási költségtérítés, bérlet,
i)ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
j)ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.
A készpénzben kifizetett összeg jogcímtől függetlenül nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről.

1

Az önkormányzati rendeletet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 15. napjával.