Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019 (V.15.) önkormányzati rendelete

az illetményalap megállapításáról szóló 1/2019. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 16 - 2019. 05. 26

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

10/2019 (V.15.) önkormányzati rendelete

az illetményalap megállapításáról szóló 1/2019. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az illetményalap megállapításáról szóló 1/2019. (I.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) bevezető részében a „2018. évi L. törvény 59. § (6) bekezdésében”szövegrész helyébe a „2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében” szöveg lép.

2. § Az Ör. 1. §-ában a „közszolgálati tisztviselők”szövegrész helyébe a „köztisztviselők” szöveg lép.

3. § (1) Ez a rendelet 2019. május 16. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni, a folyamatban lévő ügyekben is.


                        Dr. Szabó Tibor                                           Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                       aljegyző


Kihirdetve: 2019. május 15.                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                        aljegyző