Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020 (IV.30.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 01

Martonvásár Város Polgármestere Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


 1.§  Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételeit 196.110 E Ft-tal növeli és 2. 412.602 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

2.§  Az ÖR 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásait 196.110 E Ft-tal növeli és 2.412.602 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1.-6. melléklet szerint.”

     3.§ E rendelet 1-11. mellékletei az ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.

4.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a benne foglaltakat 2020. január 1-étől kell alkalmazni.

Mellékletek