Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017 (IV.26.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése teljesítéséről és pénzmaradványa elszámolásáról

Hatályos: 2017. 05. 01


Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének13/2017. (IV. 26.) rendeleteMartonvásár Város Önkormányzatának2016. évi költségvetése teljesítésérőlés pénzmaradványa elszámolásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10.§ (7) bekezdésének 11. §-a szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. § (1)

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját költségvetése 2016. évi teljesítését
1.926.994

E Ft 

költségvetési pénzforgalmi bevétellel,
571.814

E Ft 

finanszírozási bevétellel,

271.618

E Ft 

személyi juttatásai,
72.500

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal,

181.557

E Ft 

dologi kiadással,
459.792

E Ft 

támogatással, pénzbeli juttatással,


252.601

E Ft 

felhalmozási kiadással,

336.257

E Ft 

finanszírozási kiadással,


 hagyja jóvá az 1-19. mellékletek szerinti tatalommal.  (2)

Az Önkormányzat és intézményei

a) 2016. évi költségvetési maradványát:

894.484

E Ft-ban


b) a korrekciós tételekkel módosított pénzmaradványát

894.245

E Ft-ban


c) a felhasználható pénzmaradványát894.245

E Ft-ban


állapítja meg.


  (3)

A normatív állami hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából

eredő visszafizetési kötelezettséget 239 E Ft-ban hagyja jóvá.

2.§ A 14. mellékletben kimutatott, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az Önkormányzat általános tartaléknövelésére fordítja.

  


3. §  Az önállóan működő intézmények és a polgármesteri hivatal kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát az  önkormányzat gazdálkodási okokból elvonja.

     4.§  Elrendeli a felosztható pénzmaradvány felhasználását a 14. melléklet szerint.
5. §  E rendelet 2017. május 1-én lép hatályba.


     Dr. Szabó-Schmidt Katalin                                                                                                  Dr. Szabó Tibor

                jegyző                                                                                                                            polgármesterKihirdetve: 2017. április 26.


                                                                                   Dr. Szabó-Schmidt Katalin


                                                                                                     jegyző
Mellékletek