Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

Hatályos: 2015. 06. 01 - 2015. 12. 31

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjárólMartonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének, Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

a) 92. § (1) bekezdés a) pont szerinti feladatkörben a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül a szociális étkeztetésre, Martonvásár közigazgatási területére voantkozóan,

b) 92. § (1) bekezdés b) pont szerinti feladatkörben a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) fenntartásában működtetett Szent László Völgye Segítő Szolgálat által ellátott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül

            ba)       a házi segítségnyújtásra,

            bb)       a támogató szolgáltatásra,

            bc)       a nappali ellátásra (Idősek Klubja)

a Társulásban részt vevő települések közigazgatási területére vonatkozóan.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 43. §-a szerinti családi napköziben történő ellátásra.

3. § (1) Az 1. - 2. § szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

(2) Az 1. § a) pontja szerinti ellátások esetén a Szolgáltató a személyi térítési díjat az ellátott havi jövedelme alapján a jelen rendelet szerinti intézményi térítési díj és jelen rendelet 1. mellékletében foglalt kedvezményes díjkategóriák figyelembe vételével állapítja meg.

(3) Az 1. § b) pontja szerinti ellátások esetén az intézményvezető a személyi térítési díjat az ellátott jövedelmi, vagyoni, illetve szociális helyzete alapján a jelen rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak és jelen rendelet 2. mellékletében foglalt kedvezmény mértékek figyelembe vételével állapítja meg.

(4) A személyi térítési díj megállapításához az önkormányzattól vélemény kérhető.

4. § Az Szt. 62. §-ában meghatározott feltételekkel ellátási szerződés alapján szociális alapszolgáltatásként étkeztetést nyújtó intézmény (Harmónia-Gondviselés Szociális Gondozó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság) intézményi térítési díja

a) helyszínen történő elfogyasztás esetén 580.-Ft/ellátási nap,

b) házhoz szállítás esetén 644 Ft/ellátási nap.

5. § Az Szt. 63. §-ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként házi segítségnyújtás ellátást biztosító intézmény (Szent László Völgye Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja 947,--Ft/óra.

6. § Az Szt. 65/C. §-ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként támogató szolgáltatás ellátást biztosító intézmény (Szent László Völgye Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja

a) személyi segítés esetén 3.789,- Ft/óra,

b) személyszállítás esetén 357,- Ft/km.

7. § Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételekkel nappali ellátásként Idősek Klubja szolgáltatást biztosító intézmény (Szent László Völgye Segítő Szolgálat) idősek nappali ellátásának intézményi térítési díja 1.997,-Ft/nap.

8. §      A Gyvt. 43. §-a szerinti feltételekkel családi napközi ellátást biztosító intézmény (Szent László Völgye Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja

a)  napi 4 óra igénybevétel mellett: 27.840.-Ft/fő havonta,

b)  az a) ponttól eltérő esetben: 348,- Ft/fő óránként.

9. § (1) Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 38/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete.                          Dr. Szabó Tibor                                           Miklósné Pető Rita

                            polgármester                                                      aljegyzőKihirdetve: 2015. április 29.

                                                                                               Miklósné Pető Rita

                                                                                                        aljegyző

Mellékletek