Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2019 (XI.27.) önkormányzati rendelete

a szőlőültetvények és gyümölcsösök támogatásáról

Hatályos: 2020. 01. 01

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

24/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete

a szőlőültetvények és gyümölcsösök támogatásáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok


1. § E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén található, Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi építési szabályzatáról szóló 21/2014. (XI.25.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: HÉSZ) kertes mezőgazdasági területként megjelölt területen elhelyezkedő szőlőültetvények, gyümölcsösök elsősorban vagyoni értékű jogosultjaira, másodsorban tulajdonosaira.

2. § (1) E rendeletben meghatározott feltételek szerint átruházott hatáskörben a Polgármester dönt az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény szerint lefolytatott eljárás keretében a szőlőültetvények vagy gyümölcsösök e rendelet szerinti támogatása iránti kérelmekről.

3. § E rendelet alkalmazásában

a) kertes mezőgazdasági terület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés b) pont 4.1 alpontjában és 29. §-ában meghatározott terület;

b) szőlőültetvény: szőlővel legalább 60 %-ban beültetett a HÉSZ-ben kertes mezőgazdasági területként megjelölt területen elhelyezkedő földrészlet, amelyet szőlő vagy szőlő szaporítóanyagának előállítása céljából ténylegesen művelnek, ilyen célból szőlőt telepítenek,

c) gyümölcsös: az ingatlan-nyilvántartásban ekként bejegyezett, gyümölcsfákkal legalább 60 %-ban beültetett, a HÉSZ-ben kertes mezőgazdasági területként megjelölt területen elhelyezkedő földrészlet.


2. Eljárási szabályok


4. § (1) A szőlőültetvények vagy gyümölcsösök támogatásának igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul. Támogatást az kaphat, aki a kérelmet az 5. § (2) bekezdésében foglalt határidőben benyújtja, valamint az 5. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt feltételeket maradéktalanul teljesíti.

(2) Amennyiben az ingatlannak több vagyoni értékű jogosultja vagy több tulajdonosa van, úgy a támogatást jogosultságuk vagy tulajdoni hányaduknak megfelelő arányban igényelhetik meg, vagy a kérelemhez csatolt, külön erre vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodással nyilatkozhatnak úgy, hogy az egyik jogosult vagy tulajdonos javára kerüljön megállapításra a teljes 5. § (1) bekezdés szerinti támogatási összeg.

5. § (1) A támogatás összege évente egy alkalommal ingatlanonként mindösszesen egyszeri 28.500,- Ft.

(2) Kérelmet évente egy alkalommal, tárgyév április 30. napjáig lehet benyújtani a hatáskör gyakorlójának címezve levélben postai úton vagy személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal). A támogatást visszamenőlegesen igényelni nem lehet.

(3) A kérelmet az e rendelet 5. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell az e rendeletben foglalt határidőben benyújtani a rendelet melléklete szerinti kérelemnyomtatványon.

(4) A támogatásra való jogosultság

  1. az érintett szőlőültetvénynek vagy gyümölcsösnek a kérelem benyújtásakor fennálló tényleges tulajdoni viszonyait igazoló tulajdoni lapjával és
  2. a hozzá csatolt, a szőlőültetvény vagy a gyümölcsös 60 %-ban való beültetettségét alátámasztó fénykép dokumentációval igazolható,

melynek ellenőrzésére a Jegyző szükség szerint hatósági ellenőrzést folytathat le, helyszíni szemlét rendelhet el.

6. § (1) A jelen rendeletben szabályozott támogatás tekintetében az elektronikus ügyintézés nem lehetséges.

(2) A Jegyző a támogatásban részesültekről, a támogatás megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben elektronikus formában helyi nyilvántartást vezet, az adatokat kezeli.

(3) A megállapított támogatás folyósítására

a) elsősorban az ügyfél folyószámlájára történő átutalással, vagy

b) másodsorban – az a) pont szerinti folyószámla hiányában - a Martonvásári Polgármesteri Hivatal házipénztárában készpénzben történő kifizetéssel

kerül sor.


3. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítése


7. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott támogatásban részesülőt, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli támogatás visszafizetésére;

(2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetni.

(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás visszatérítése az igénybevételről való tudomásszerzéstől számított 6 hónapon belül rendelhető el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől egy év már eltelt.

(4) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás utáni megtérítés összege - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – kérelemre méltányosságból

a) csökkenthető,

b) megtérítésére részletfizetés állapítható meg.


4. Záró rendelkezések


8. § (1) E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

(2) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SzMSz) 4. melléklet 3. pontja az alábbi 3.10. alpont szerinti rendelkezéssel egészül ki:

„3.10. Dönt a szőlőültetvények vagy gyümölcsösök támogatása iránti kérelmekről az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján.”


                         Dr. Szabó Tibor                                              Miklósné Pető Rita

                            polgármester                                                         aljegyző


Kihirdetve: 2019. november 27.                                               Miklósné Pető Rita

                                                                                                         aljegyző

Mellékletek