Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (II.10.) önkormányzati rendelete

a Martonvásár Város Önkormányzata által alapított elismerésekről és adományozásuk rendjéről szóló 1/2017. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 11 - 2021. 02. 12

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Martonvásár Város Önkormányzata által alapított elismerésekről és adományozásuk rendjéről szóló 1/2017. (I.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. § (2) bekezdése az alábbi i) ponttal egészül ki:

„i) „Martonvásár Civil Közösségéért” díjat

alapít”

2. § Az Ör. 4. § (1) bekezdése az alábbi i) ponttal egészül ki:

„i) „Martonvásár Civil Közösségéért” díj adományozható azon személy vagy közösség részére, aki vagy amely hosszú időn keresztül elismerésre méltó, önzetlen tevékenységével hozzájárul a városban működő civil szervezet vagy szervezetek létéhez, megmaradásához, a város közösségi életének formálásához.”

3. § Az Ör. 4. § (2) bekezdésben „- Az (1) bekezdés a) – h) pontja –„ szövegrész helyébe „- Az (1) bekezdés a) - i) pontja –„ szövegrész lép, a „-díjak száma az a) – g) kategóriában –„ szövegrész helyébe a „-díjak száma az a) – g) és i) kategóriában –„ szövegrész lép.

4.§ Az Ör. 5.” (3) bekezdésben a „-lap januári számában –„ szövegrész helyébe „-lapban-„ szövegrész kerül

5.§ Az Ör. 5.§ (6) bekezdésben a „-tárgyév március 15-i önkormányzati ünnepséghez kapcsolódóan – „ szövegrész helyébe „– Martonvásár Város Önkormányzata tárgyévi rendezvénytervében előre megjelölt önkormányzati ünnepségéhez kapcsolódóan –„ szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                     Dr. Szabó Tibor                                                   Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                       polgármester                                                                    jegyző

Kihirdetve: 2021. február 10.

                                                                                                    Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                                jegyző