Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (V.15.) önkormányzati rendelete

a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 16 - 2019. 05. 26

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

12/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. §-ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1., 2., 5. és 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) III. Fejezet 19. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„q) az, aki a város parkjainak, tematikus parkjainak, játszótereinek használata, ott tartózkodása során a jegyző által ezen közösségi területek használatára vonatkozó, elfogadott házirendben megállapított szabályokkal ellentétes cselekményt valósít meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
            Dr. Szabó Tibor                                                                     Miklósné Pető Rita

              polgármester                                                                                 aljegyzőKihirdetve: 2019. május 15.

             Miklósné Pető Rita

aljegyző