Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 19 - 2020. 03. 29

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2020. (III.18.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló

29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) rendkívüli települési és veszélyhelyzeti támogatás megállapításáról,”


2. § Az Ör. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) Az önkormányzat Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet esetén települési támogatást (a továbbiakban: veszélyhelyzeti támogatás) nyújt az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok számára.

(2) A veszélyhelyzeti támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni.”


3. § Az Ör. a következő 25/A. §-sal egészül ki:

„25/A. § (1) Eseti jelleggel nyújtható veszélyhelyzeti támogatás a 25. § (1) bekezdésében megjelölt célokra azoknak, akik Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról átmenetileg nem tudnak gondoskodni.

(2) Az (1) bekezdésében szereplő támogatási lehetőségek közül egy kérelemben legfeljebb kettő támogatási cél jelölhető meg.”


4. § Az Ör. a következő 26/A. §-sal egészül ki:

„26/A. § Veszélyhelyzeti támogatásban – egyedi mérlegelés alapján, a 26. § (1)-(3) bekezdéseiben, 27. §-ban, 28. § (1)-(3) bekezdésiben foglaltak alkalmazásának mellőzése mellett - az a személy részesíthető, ahol a családban a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő élethelyzet olyan jelentős változást hozott, mely a napi létfenntartást veszélyezteti.”


5. § Az Ör. a következő 29/A. §-sal egészül ki:

„29/A. § (1) Veszélyhelyzeti támogatás iránti igénylés esetén nem kell alkalmazni a 29. §-ban foglaltakat.

(2) A veszélyhelyzeti támogatás iránti igénylés benyújtható saját kézzel vagy géppel írt, saját kezűleg aláírt papíron, illetőleg ügyfélkapun keresztül, formanyomtatvány alkalmazás nélkül, szöveges indokolás és az igényelt támogatás összegének megjelölése mellett.

(3) A veszélyhelyzeti támogatás nyújtására javaslatot tehet a Szent László Völgye Segítő Szolgálat is.”


6. § Az Ör. a következő 31/A. §-sal egészül ki:

„31/A § Veszélyhelyzeti támogatás természetbeni támogatásként nyújtható különösen

a) élelmiszer támogatásként,

b) tüzelő segélyként,

c) gyógyszer támogatásként.”


7. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 10. napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.
                         Dr. Szabó Tibor                                          Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                            polgármester                                                             jegyző
Kihirdetve: 2020. március 18.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                             jegyző