Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (II.20.) önkormányzati rendelete

a Martonvásár Város Önkormányzata által alapított elismerésekről és adományozásuk rendjéről szóló 1/2017. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 21 - 2017. 02. 22

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete

a Martonvásár Város Önkormányzata által alapított elismerésekről és adományozásuk rendjéről szóló 1/2017. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításárólMartonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Martonvásár Város Önkormányzata által alapított elismerésekről és adományozásuk rendjéről szóló 1/2017. (I.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kitüntetésként

a) „Martonvásár Jövő Nemzedékéért” díjat,

b) „Martonvásár Kultúrájáért” díjat,

c) „Martonvásár Jólétéért” díjat,

d) „Martonvásár Sportjáért” díjat,

e) „Martonvásár Szolgálatában” díjat,

f) „Év Fiatal Példaképe” díjat, valamint

g) „Év Vállalkozója Martonvásáron” díjat, valamint

h) „Kiemelkedő iskolai tehetség” díjat

alapít.”

2. § Az Ör. 4. § (1) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:

„h) „Kiemelkedő iskolai tehetség” díj adományozható a Martonvásári Beethoven Általános Iskola, valamint a Művészetoktatási Alapiskola (a továbbiakban együtt: iskolák) azon tanulói jogviszonyban álló diákjának, aki valamely szakterületen kiemelkedőt nyújtott, öregbítve ezzel iskolája és Martonvásár hírnevét is.”

3. § Az Ör. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a) – h) pontja szerinti díjak (a továbbiakban együtt: díjak) – kategóriánként - évente egy alkalommal adományozhatók. Az egy alkalommal kiadható díjak száma az a) – g) kategóriában legfeljebb egy, a h) kategóriában legfeljebb három.”

4. § Az Ör. 4. § (3) bekezdésében a „- az (1) bekezdés g) pontja szerinti díj kivételével –„ szövegrész helyébe az - az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti díj kivételével –„ szöveg lép.

5. § Az Ör. 4. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdés h) pontja szerinti díj adományozása együtt jár

a) az adományozáshoz kapcsolódó elismerő oklevél,

b) Martonvásár címerét ábrázoló kitűző, valamint

c) nettó 50.000,- Ft pénzjutalom

díjazott, a díjazott képviselője részére történő átadásával.”

6. § Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerések adományozására – a 4. § (1) bekezdés h) pontja szerinti díj kivételével –javaslatot tehet

a) a képviselő-testület és bizottságainak tagjai,

b) helyi társadalmi szervezet, egyházi szervezet,

c) a településen működő közintézmény vezetője,

d) az önkormányzat honlapján és hivatalos lapjában közzétett kérdőíven a város lakossága.”

7. § Az Ör. 5. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A 4. § (1) bekezdés h) pontja szerinti elismerés adományozására az iskolák igazgatói tehetnek javaslatot külön felhívás nélkül is tárgyév május 15. napjáig, külön-külön vagy együtt, a polgármesterhez benyújtva.”

8. § Az Ör. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdéssel érintett elismerésekhez kapcsolódó javaslatokat az arra történő felhívástól számított 15. napig a polgármesterhez kell benyújtani, mely felhívást a város honlapján és helyi önkormányzati lap januári számában kell közzétenni.”

9. § Az Ör. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(6) A polgármester az elismeréseket – a 4. § (1) bekezdés h) pontja szerinti díj kivételével – tárgyév március 15-i önkormányzati ünnepséghez kapcsolódóan, ünnepélyes képviselő-testületi ülés keretében adja át, a 4. § (1) bekezdés h) pontja szerinti díj átadására a tanévzáró iskolai ünnepség keretében kerül sor.”

10. § Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a benne foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
                     Dr. Szabó Tibor                                                   Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                       polgármester                                                                    jegyzőKihirdetve: 2017. február 20.

                                                                                                    Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                                jegyző
Mellékletek