Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2019 (XII.18.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 19 - 2021. 03. 10Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének
25/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a kiegészül f) pontja a következők szerint módosul:

„f)   további intézményei:

fa) Brunszvik Teréz Óvoda

fb) Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár”

2. §      Az Ör. 2. §-a a következők szerint módosul:

„2. § A címer és a zászló leírását, használatának részletes szabályait a Martonvásár város jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint a város nevének használatáról, továbbá a város középületeinek és közterületeinek fellobogózásáról szóló 3/2015. (IV. 01.)  önkormányzati rendelet határozza meg.”

3. §      Az Ör. 5. §-a a következők szerint módosul:

„5. §      A képviselő-testület az önkormányzati döntés meghozatala körében a helyi népszavazás és a népi kezdeményezés részletes eljárási rendjét a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 22/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben határozza meg.”

4. §      Az Ör. 6. § e) pontja a következők szerint módosul:

„e)       a közmeghallgatás helyéről, idejéről, a tárgykörökről a helyben szokásos módon, továbbá az önkormányzati lapban és a város honlapján is tájékoztatni kell a lakosságot a rendezvény előtt legalább 10 nappal.”

5. §      Az Ör. 21. §-a a következők szerint módosul:

„21. §    A képviselő-testület és a bizottságok tagját, elnökét, valamint a tanácsnokot megillető tiszteltdíj és természetbeni juttatás megállapításának szabályairól az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 21/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.”

6. §      Az Ör. 25. §-a a következők szerint módosul:

„25. §   (1) A képviselő-testület éves munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket, melyeket bizottság terjeszt elő vagy melyek csak előzetes bizottsági állásfoglalással nyújthatók be.

(2) A Képviselő-testület a rendelet 17. §-a szerint átruházhatja egyes hatásköreit bizottságaira. A Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzékét a rendelet 4. mellékletének 1. pontja, a Humán Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzékét a rendelet 4. mellékletének 2. pontja tartalmazza.”

7. §      Az Ör. 27. § (3) bekezdése kiegészül j) ponttal a következők szerint:

„j) ellássa a Képviselő-testület által a polgármesterre a rendelet 17. §-a szerint átruházott, a rendelet 4. mellékletének 3. pontjában felsorolt hatásköröket.”

8. §      Az Ör. 31. § (2) bekezdése kiegészül f) ponttal a következők szerint:

„f) ellátja a Képviselő-testület által a jegyzőre a rendelet 17. §-a szerint átruházott, a rendelet 4. mellékletének 4. pontjában felsorolt hatásköröket.”

9. §      Az Ör. 34. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3) Az önkormányzat által alapított, részvételével működő társulások felsorolását jelen rendelet 7. melléklete, az egyes társulásokra átruházott feladatokat a rendelet 4. mellékletének 5. és 6. pontja tartalmazza.”

10. § Az Ör. 66. § (5) bekezdése a következők szerint módosul:

„(5) A titkos szavazás lebonyolításában a polgármester/levezető elnök javaslatára vita nélkül erre a feladatra a képviselők közül megválasztott, 3 tagú eseti bizottság és a jegyzőkönyvvezető működik közre.”

11. § Az Ör. 74. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3)   Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet határozza meg.”

12. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § (1) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásáról szóló 8/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti az Ör.

a) 7. §-a,

b) 12-13. §-a,

c) 17. § (1) –(2) bekezdése,

d) 20. § (1) bekezdése,

e) 67. § (1) bekezdése.                      Dr. Szabó Tibor                                                Miklósné Pető Rita

                         polgármester                                                           aljegyzőKihirdetve: 2019. december 18.

                                                                                                  Miklósné Pető Rita

                                                                                                           aljegyző