Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017 (VI.28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 01 - 2017. 09. 02

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § (1) A háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és a kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének kéttényezős díját, mely alap-, és ürítési díjból áll, e rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

2.§ Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3.§ Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.


                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2017. június 28.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző