Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2018. 12. 01 - 2021. 11. 26

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2018.12.01.

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Minden helyi lakosnak és közösségnek joga van ahhoz, hogy azonos feltételek mellett vegye igénybe a közművelődési alapszolgáltatásokat.

2. § A rendelet célja, hogy a település polgárainak érdekeit szem előtt tartva, meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási és finanszírozási formáját.

3. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat által fenntartott, a helyi közművelődési feladatokat ellátó intézményekre,

b) az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő jogi vagy természetes személyekre, és

c) a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája

4. § (1) A Képviselő-testület az alábbi közművelődési tevékenységeket támogatja:

a) az ünnepek kultúrájának gondozását,

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését,

c) a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését,

d) hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,

e) művészeti és közösségi élet élénkítését

f) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását.

g) a testvér-települési és nemzetközi kulturális kapcsolatainak kiszélesítését, a meglévők erősítését,

h) a gyermekek és a fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését.

(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat segíti a civil közösségek, magánszemélyek közreműködését.

(3) A Képviselő-testület arra törekszik, hogy a település polgárai folyamatos és megfelelő tájékoztatást kapjanak a közművelődési lehetőségekről, tevékenységekről és szolgáltatásokról.

5. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében közösségi színtereket hozhat létre, és közművelődési megállapodásokat köthet.

(2) A Képviselő-testület közművelődési feladatai ellátásához a településen az alábbi közművelődési közösségi színtereket működteti:

a) Szigliget Községi Könyvtár Közösségi Színtér (8264 Szigliget, Kossuth u. 23.),

b) Básti Lajos Közösségi Ház Közösségi Színtér (8264 Szigliget, Kossuth u. 23.)

c) Szigliget Galéria Közösségi Színtér (8264 Szigliget, Kisfaludy u. 26.).

(3) A Képviselő-testület elismeri és segíti a településen működő hagyományőrző, művészeti és más művelődési közösségek, valamint közművelődési céllal is működő civil szervezetek tevékenységét, közművelődési feladatai ellátása során, a szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít ezen szervezetek, valamint a községben működő, nem közművelődési alapfeladatú intézmények együttműködésére.

(4) A Képviselő-testület közművelődési feladati ellátása során rendszeres kapcsolatot tart fenn a településen működő egyházi szervezetekkel.

(5) A Képviselő-testület együttműködést alakít ki a megyei közművelődési feladatokat ellátó intézményekkel, szakmai tanácsadó és szolgáltató intézményekkel.

(6) A Képviselő-testülete az éves munkatervében meghatározott időpontban megtárgyalja a tárgyév közművelődési munkaprogramját, a végrehajtásról szóló beszámolót, továbbá jóváhagyja az éves rendezvénynaptárt.

6. § (1) Az önkormányzat működteti a közösségi színteret, és gondoskodik a tervszerű közművelődési feladatellátásról és beszámoltatásról.

(2) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény (a továbbiakban: Tv.) és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokat fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

3. A közművelődési tevékenység finanszírozása

7. § (1) A Képviselő-testület a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatok ellátásának, a közművelődést szolgáló feltételek megteremtésének pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves költségvetése terhére, továbbá pályázati úton elnyert forrásokból biztosítja.

(2) A Képviselő-testület a közművelődési feladatok ellátására fordítandó támogatás összegét a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 5/2000. (IV.10.) önkormányzati rendelet.