Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014 (X.1.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2014. 11. 01 - 2017. 01. 11

K i v o n a t

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

15/2014. (X. 01.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:


I. FEJEZET

Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya és célja


 1. § (1) A rendelet hatálya Martonvásár város közigazgatási területén lévő közterületekre, ingatlanokra az érintett ingatlanok tulajdonosaira, kezelőire, használóira (a továbbiakban: tulajdonos) terjed ki.
 1. A rendelet célja a közterület- és településrész-nevek, valamint a házszámozás megállapításának, illetve azok jelölésének szabályozása a város működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.
 2. Martonvásár város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a)  Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott földterület.

b)  Közterület elnevezése: az a) pontban meghatározott közterületeknek előtagból (személynév, fogalom, tárgy) valamint utótagból (rendszerint út, utca, útja, tér, park, köz, sétány, dűlő, árok) álló neve, amely név a közterületek megjelölésére, a földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, továbbá emléket állít, hagyományt őriz.

 1. Építési telek: a város belterületén az ingatlan nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező, vagy megosztás folytán újonnan keletkező ilyenné váló beépíthető lakó- és üdülőtelek.
 2. Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági vagy egyéb rendeltetésű épület.
 3. Önálló rendeltetési egység: a d) pont szerinti épületen belül önálló, az épület többi részéről leválasztható, saját elkülönülő funkcióval rendelkező épületrsz.

f)  Házszám: az építési teleknek, önálló épületnek és a többlakásos épületben levő egyes lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számmal történő megjelölése.


II. FEJEZET

A közterületek elnevezése, az elnevezések megváltoztatása


3. A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának általános szabályai


3. § (1) A település beépítésre szánt területén, valamint már beépített területein minden közterületet el kell nevezni.

(2) Nem kell nevet adni az olyan zsákutcáknak, kiszolgáló utaknak, amelyekhez a kapcsolódó ingatlanok számozása másik utcában már megtörtént, illetve nem kell nevet adni a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutaknak.

(3) Új közterület elnevezését a közterületként való bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani. A közterület elnevezését a megállapítástól számított 3 éven belül kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben lehet megváltoztatni. Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül, különösen, ha a személy, akiről a közterületet elnevezték méltatlanná válik arra, hogy a közterület e nevét viselje.

(4) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrészeknek – az elkülönüléstől számított egy éven belül – más nevet kell adni.

(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (a továbbiakban: meghosszabbítás).

4. § (1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek előtagját.

(2) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(3) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető legyen és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen. Az idegen eredetű és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell.

5. § A közterületek nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre.

6. § (1) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket,

a)  akinek közismert tevékenysége kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend;

b)  aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan                jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;

c)  akinek a város életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Martonvásár fejlődéséhez.

(3) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor az utcanévben is feltüntethető.


4. Közterületnevek megszüntetése


7. § (1) A közterület – településrendezés, beépítés vagy más módon történő – megszűnésével külön államigazgatási döntés nélkül a közterület neve is megszűnik. Erről külön határozatban kell rendelkezni.

(2) A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint vezetett címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.


5. A közterületek elnevezésének, illetve az elnevezés megváltoztatásának eljárási szabályai


8. § (1) A közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik.

 1. A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: a polgármester, a Képviselő-testület bizottsága, a helyi önkormányzat képviselője, Martonvásár város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár.

(3) A javaslatokat a Képviselő-testület Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága véleményezi.

9. § Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

10. § A közterület elnevezéssel, vagy az elnevezés megváltoztatásával kapcsolatos előkészítő feladatokat a Képviselő-testület Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága látja el. Ennek keretében minden javaslatot köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni akkor is, ha a javaslatot nem támogatja.

11. § (1) A megállapított közterületnév a kihirdetés napjától érvényes. Ettől az időponttól kezdődően mindenki köteles az új elnevezést alkalmazni.

(2) A közterület elnevezésével, vagy az elnevezés megváltoztatásával kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell a járási hivatalt, az illetékes földhivatalt, a helyi rendőrkapitányságot, tűzoltóságot, mentőállomást, közműszolgáltatókat, cégbíróságot, postahivatalt és az elnevezés vagy névváltoztatás kezdeményezőjét.

(3) A közterületi térképek és tájékoztató térképvázlatok, továbbá az utcanévtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, valamint a házszám megállapításáról, az érvénytelen táblák eltávolításának folyamatos ellenőrzéséről a Martonvásár Város Önkormányzata gondoskodik.

(4) Az utcanévadást követően az új táblák felszerelése mellett, a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyen kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

12. § Az elnevezés, illetve az elnevezés változás következtében módosuló házszámokat, azok változásait a Martonvásár Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) állapítja meg a 16. §-ban foglaltaknak megfelelően.


III. FEJEZET

Házszámozás


6. A házszámozás általános szabályai


13. § (1) Ha egy építési telekre, önálló épületre, illetve önálló rendeltetési egységre (a továbbiakban együtt: ingatlan) több közterülettel (utcával) való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol az ingatlan főbejárata található.

(2) Az utcában az ingatlanokat a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni.

(3) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület elnevezését, illetve a helyrajzi számot is a házszám előtt vagy fölött kiírva.

14. § (1) A házszámokat az alábbiak szerint kell megállapítani:

a)  az utcák házszámai mindig a város központjától kifelé haladva növekedjenek, zsákutcát a bejáratától kezdve kell házszámokkal ellátni,

b) a számozás arab számmal, páratlan oldalon 1-gyel, páros oldalon 2-vel kezdődik, és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó belterületi házszámmal ellátható területig, ha az utca külterületen folytatódik, a sorszámozás tovább folytatható,

c)  új utca kialakításánál a számozás növekedésének irányába nézve a jobb oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni,

d) a terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő sorrendben, az óramutató járásával egyező irányban történik.

e)  a kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően a számsor növekedésének irányába az abc ékezet nélküli nagybetűiből álló alátörést kap,

f)  a kialakult számozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok az eredeti sorszámukat     megtartják, összevonásra kerülnek, az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé      tenni,

g)  a házszámokat a helyrajzi számok és azok megosztásának figyelembevételével kell     megállapítani.

h)  amennyiben egy ingatlanon, azonos házszám alatt több épület, illetve több lakás található, úgy azok az épületek számot kapnak.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet.

15. § A korábban megállapított házszám csak indokolt esetben változtatható meg. Ekkor törekedni kell arra, hogy ez minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.


7. A házszámok megállapításának eljárási szabályai


 1. § (1) Házszámozási kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az ott felsorolt, a tulajdonjog igazolására alkalmas melléklettel együtt.
 1. A házszámozás határozattal történő megállapítása a Polgármester hatásköre.
 2. Házszám megállapítását az ingatlan tulajdonosa köteles kérni, házszámmal nem rendelkező újonnan létesült

a) építési telek esetén az ingatlan földhivatali bejegyzését,

b) önálló épület esetén, az épületre kiadott jogerős használatbavételi engedély birtokában az épület földhivatal általi feltüntetését

c) önálló rendeltetési egység esetén annak kialakulását

követő 30 napon belül.

 1. A házszámot a Polgármester hivatalból állapítja meg a következő esetekben:
  1. új közterület létrejötte,
  2. kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány,
  3. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megállapított, illetve megváltoztatott közterület-elnevezés

esetén.

 1. Több ingatlant érintő házszám megváltoztatása közterületenként – az összes érintett ingatlanra vonatkozóan – egy határozatban történhet.
 2. A határozatnak tartalmaznia kell:
 1. a kérelmező nevét, bejelentett lakcímét (kérelemre indult eljárás esetén),
 2. a házszámozás iránti eljárást elrendelő szerv azonosító adatait (hivatalból indult eljárás esetén),
 3. a házszám megállapítás okát,
 4. a házszám változásával érintett ingatlanok helyrajzi számát,
 5. a házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti és változás utáni pontos címét (település, közterület elnevezése, házszám, alátörés).
 1. A házszámozás iránti eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak.


8. Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei


17. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan új házszámának megállapításával kapcsolatban beállt változást bejelenteni, különösen a személyi okmányaiban, az ingatlan-nyilvántartásban, a közüzemi szerződéseiben és ott ahol jogszabály bejelentési kötelezettségét megállapítja.

(2) A tulajdonos köteles a házszámváltozással érintett, az ingatlanon állandó lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező személyeket tájékoztatni az épület új házszámáról.

(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő módon házszámtáblával, vagy a helyrajzi számot ábrázoló táblával ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.


IV. FEJEZET

Záró rendelkezések


18. § (1) E rendelet 2014. november 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a házszámozás szabályairól szóló 18/2008 (VI. 24.) önkormányzati rendelete.


      


     Dr. Szabó Tibor                                                                                                                               Dr. Szabó-Schmidt Katalin

       polgármester                                                                           jegyzőKihirdetve: 2014. október 1.

                                                                                                                                                                     Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                      jegyző


1. melléklet Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 15/2014.(X. 01.) önkormányzati rendeletéhezHÁZSZÁMOZÁSI KÉRELEM
Alulírott……………………………..……………………………………………………..(név)

..………………………………… település ………………………………utca ………..sz. alatti lakos tekintettel arra, hogy…………………………….település ……………………………............... utca ………………. hrsz-ú ingatlan

 nem rendelkezik házszámmal,

 pontatlan a házszáma,

 egyéb:……………………………………………………………..,

ezért kérem T. címet, hogy az ingatlanhoz szíveskedjen házszámot megállapítani.


……………………………………..

 dátum
 ……………………………………………

aláírás

Melléklet:

 1. Újonnan létesült építési telek esetén a telek bejegyzéséről szóló jogerős földhivatali határozat
 2. Újonnan létrejött épület esetén a jogerős használatba vételi engedély, illetve az épület feltüntetéséről szóló jogerős földhivatali határozat
 3. Újonnan létrejött rendeltetési egység esetén, amennyiben rendelkezésre áll, úgy a jogerős földhivatali határozat a megosztásról, épületfeltüntetésről, ez utóbbi esetben a jogerős használatba vételi engedély is szükséges.