Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Hatályos: 2019. 05. 30

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

2019.05.30.

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szigliget Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre, házassági évforduló, házasságkötés megerősítésére (továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény).

2. § (1) Az anyakönyvi események helyszínéül szolgáló hivatali helyiség, Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal, Szigliget, Kossuth u. 54.

(2) A hivatali munkaidőt a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

3. § (1) A 2. §-ban meghatározott hivatali helyiségen-, illetve hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezését, a házasságkötési szándéknak az elektronikus anyakönyvben történő rögzítésekor kell kezdeményezni, az elektronikus anyakönyvben rendszeresített nyomtatványon.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője engedélyezi, ha az anyakönyvvezető meggyőződése szerint a házasságkötés helyszínén, a házasságkötés ünnepélyes és méltó körülményei, illetve az okirat védelme biztosított.

4. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménnyel összefüggésben a többletszolgáltatás ellentételezéseként 35. 560 Ft díjat kell fizetni.

5. § A díj megfizetése alól mentesülnek az ügyfelek, ha

a) a felek valamelyike helyi lakos,

b) a felek valamelyikének, vagy mindkettőjüknek közeli halálával fenyegető egészségi állapota indokolja a hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény megtartását.

6. § (1) A díjat a házassági szándék bejelentésekor kell befizetni az önkormányzat házipénztárába vagy az e célra biztosított készpénz átutalási megbízáson.

(2) A házasságkötés elmaradásakor, a jegyespár a befizetett díj visszatérítésére igényt tarthat, ha a házasságkötés lemondására, legalább a tervezett időpontot megelőző napon írásban került sor.

7. § Az anyakönyvvezető részére anyakönyvi eseményenként fizetendő díj mértéke hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításakor

a) hivatali helyiségben nettó 10. 000 Ft vagy az anyakönyvvezető választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő,

b) hivatali helyiségen kívül nettó 15. 000 Ft vagy az anyakönyvvezető választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő.

8. § (1) Ez a rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.