Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (VI.2.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Hatályos: 2014. 06. 15

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelete


az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérőlSzigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a következőket rendeli el:  


1. Általános rendelkezések


1. §


A rendelet célja az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a lakosság nyugalomhoz, különösen az éjszakai pihenéshez való jogának biztosítása.


2. §


(1) E rendelet hatálya kiterjed – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Szigliget közigazgatási területén működő, külön jogszabályban meghatározottak szerint vendéglátást folytató üzletekre (a továbbiakban: üzlet).


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat által, illetve közreműködésével vagy engedélyével szervezett rendezvények helyszíneire.


2. A nyitva tartás szabályai


3. §


(1) E rendelet hatálya alá tartozó üzletek – a (2) bekezdésben szabályozottak kivételével –hétfőtől péntekig 23 óra és másnap 6 óra között, vasárnap 3 óra és 6 óra valamint 23 óra és másnap 6 óra között nem tarthatnak nyitva.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlát alól kivételt jelent december 31., amikor 22 órától a tárgyévet követő év január 1-jén 06 óráig – a vendéglátó üzlet által meghatározott nyitvatartási időben –, a nemzeti ünnepeken és azt megelőző nap 22 órától másnap 03 óráig – a jegyzőhöz történő bejelentéssel – külön engedély nélkül nyitva tarthatnak a vendéglátó üzletek.


(3) A polgármester, kérelemre az (1) bekezdésben meghatározott nyitva tartási rendtől eltérően az üzlet nyitva tartását esetenként 03.00 óráig engedélyezheti.


(4) A kérelmet a hosszabbított nyitva tartás tervezett napját megelőző legalább 5 nappal kell benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon.


(5) A polgármester a kérelemről 3 munkanapon belül dönt.


(6) A (4) bekezdésben meghatározott 1. mellékletben szereplő adat, nyilatkozat hiányában a polgármester a kérelmet elutasítja.3. Záró rendelkezések4. §


Ez a rendelet kihirdetését követően, 2014. június 15. napján lép hatályba.
5. §


(1) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor érvényes működési engedéllyel, illetve bejelentési kötelezettséggel rendelkező üzletekre is alkalmazni kell.


(2) A már működő üzletek üzemeltetőinek az üzletek nyitva tartását - külön jogszabályban foglaltak szerint - újra meg kell határozni és a nyilvántartásba vétele céljából a jegyzőhöz be kell nyújtani.
Balassa Balázs                                                                        Lutár Mária

             polgármester                                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2014. június 2.
Lutár Mária

    jegyzőMellékletek