Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adók beszedésének hatékonysága érdekében bevezetett anyagi érdekeltségi rendszerről

Hatályos: 2018. 12. 01

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

19/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adók beszedésének hatékonysága érdekében bevezetett anyagi érdekeltségi rendszerről


Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ban kapott felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Jelen rendeletben meghatározott érdekeltségi rendszer létrehozásával a képviselő-testület biztosítani kívánja az önkormányzat adórendeleteiben foglalt és az önkormányzat költségvetési rendeletében előirányzott helyi adó bevételek teljesítését, továbbá csökkenteni kívánja a hátralékok állományát.

2. § E rendelet hatálya kiterjed

(1) Az adóhatáskör címzettjére (jegyző), a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban. Hivatal) adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőire,

(2) a Hivatalban a helyi adók tervezését, beszedését, számviteli elszámolását végző vezetőre és köztisztviselőkre, továbbá

(3) a Hivatalban az adóügyekhez kapcsolódó feladatok ellátásában közreműködő egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak.

3. § (1) Az anyagi érdekeltség mértéke: maximum a rendelet hatálya alá tartozó éves besorolási bruttó illetményének, illetve szerződés szerinti bérének 10 %-a.

(2) Az anyagi érdekeltség felosztása: a jegyző részére járó juttatás összegét a polgármester, a 2. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak esetében járó összeget a jegyző határozza meg úgy, hogy az adóévre vonatkozó költségvetési beszámoló képviselő-testület általi elfogadását követő hónap 10-ig elszámolásra és kifizetésre kerüljön.

4. § A 3. § (1) bekezdésében meghatározott kifizetés a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezhető:

a) az önkormányzat éves adóbevételi tervében eredeti előirányzatként betervezett adóbevétel összege 100 %-ban teljesült az adóév utolsó napján és

b) a tárgyévet megelőző évben az önkormányzatot megillető, hátralék jogcímen beszedett bevétel eléri az összes, behajthatónak tekinthető adóhátralék 25 %-át.

5. § (1) Ez a rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2018-as adóévtől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adók beszedésének hatékonysága érdekében bevezetett anyagi érdekeltségi rendszerről szóló 35/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete.                        Dr. Szabó Tibor                                             Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                         aljegyzőKihirdetve: 2018. november 28.  


                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                          aljegyző