Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020 (V.15.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 16

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


 1.§  Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételeit 1.895 E Ft-tal növeli és 2. 414.497 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

2.§  Az ÖR 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásait 1.895 E Ft-tal növeli és 2.414.497 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

     3.§ E rendelet 1-11. mellékletei az ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az e rendeletben foglaltakat 2020. április 1-jétől – kivéve az 5.g melléklet szerinti „Tartalékok” rovatot, melyet 2020. május 1-jétől – kell alkalmazni.


                        Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó- Schmidt Katalin    

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2020. május 15.

                                                                                          Dr. Szabó- Schmidt Katalin                                                                                                                    jegyző

Mellékletek