GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2021 (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 17 - 2021. 10. 10

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2021 (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetéséről

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletalapján, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény figyelembe vételével, a Képviselő-testület véleményének kikérését követően, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

 • a) a Képviselő-testület és annak bizottságára,
 • b) a Képviselő-testület által alapított, az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervre,
 • c) a Képviselő-testület, illetve a bizottság által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire
 • d) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett köznevelési intézmény kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására.

A költségvetés fő gazdasági mutatói

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

 • a) mérlegfőösszegét 273 431 706 Ft-ban
 • b) folyó évi bevételeit 247 977 290 Ft-ban
 • c) folyó évi kiadásait 273 431 706 Ft-ban
 • d) folyó évi költségvetési hiányát 25 454 416 Ft-ban

határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/C és az 1/D melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésének

 • a) mérlegfőösszegét 239 465 952 Ft-ban
 • b) folyó évi bevételeit 215 916 290 Ft-ban
 • c) folyó évi kiadásait 239 465 952 Ft-ban
 • d) folyó évi költségvetési hiányát 23 549 662 Ft-ban

határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.

(4) A Képviselőtestület a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ 2021. évi elemi költségvetésének

 • a) mérlegfőösszegét 92 938 123 Ft-ban
 • b) folyó évi bevételeit 91 033 369 Ft-ban
 • c) folyó évi kiadásait 92 938 123 Ft-ban
 • d) folyó évi költségvetési hiányát 1 904 754 Ft-ban

határozza meg az 1/B melléklet részletezése szerint

Az Önkormányzat bevételei

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. melléklet, ezen belül a központi költségvetésből kapott központi támogatásokat a 2/A. melléklet tartalmazza.

(2) A 2021 évi költségvetési hiány 25 454 416 Ft, amelyet a pénzmaradvány teljes egészében lefed, az alábbiak szerint:

 • a) Működési célra 25 454 416 Ft,
 • b) Fejlesztési célra 0 Ft.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és egyéb bevételeket a 2. 1/D, és a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési mérleg bevételi oldalán beállításra került 9 904 437 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás, amely a hiányzó bér és dologi kiadásokat fedezi, ezeket a kiadásokat az 1,, az 1/A ,és 1/D melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szerv kiadásait előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú mellékletben állapítja meg, míg a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 6. mellékletben határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a 2021. évre vonatkozóan a költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit évenkénti bontásban a 8. melléklet mutatja be.

(6) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben biztosított közvetett támogatások előirányzatát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzat létszám-előirányzatai

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2021. évi létszám-előirányzatát a 4. mellékletben részletezettek alapján határozza meg.

Tartalék

6. § A Képviselő-testület, az évközben esetlegesen felszabaduló pénzeszközöket javasolja tartalékként kezelni a költségvetési hiány mérséklésére, illetve csökkentésére. A tartalék nem került tervezésre.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) A költségvetési szervek az éves költségvetésüket: az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével, a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatok tekintetében, melyekre a Képviselő-testület költségvetési szervet nem alapított az (1) , (4), (5) és (9) bekezdések tekintetében a költségvetési szerv vezetője alatt a polgármestert is érteni kell.

(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

(4) A költségvetési szerv köteles – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(5) Az költségvetési szervei az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.

(6) A költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. A költségvetési szerv egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával/alszámlákkal rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan az egészségbiztosítási alapkezelőtől kapott támogatásokat külön alszámlán kell nyilvántartani. A költségvetési szerv a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.

(7) A költségvetési szervek készpénzforgalmukat saját házipénztárból bonyolítják.

(8) A költségvetési szervnél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik. A költségvetési szerv vezetője kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amelyről köteles haladéktalanul a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalt a kötelezettségvállalás dokumentuma egy példányának megküldésével tájékoztatni.

(9) A Költségvetési szerv a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.

(10) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.

(11) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek. Amennyiben a fejlesztési célok megvalósítása csak adósságot keletkeztető ügyletek igénybevételével valósítható meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában foglalt esetekben a kötelezettségvállalás előtt meg kell kérni a Kormány nevében eljáró szerv előzetes hozzájárulását.

(12) Azon költségvetési szerv, amely 2021-ban feladatai ellátásához kapcsolódóan az Önkormányzatnak nyújtott kötött felhasználású normatív állami hozzájárulásban részesül, köteles ezeket a bevételeket a jogszabályban meghatározott célra felhasználni, s azzal az Önkormányzat felé 2022. január 31-ig elszámolni.

(13) Az egységes költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és a végrehajtásáról rendelkező rendeletek, valamint a számviteli törvény előírásának megfelelően a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(14) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer keretének megfelelően köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

Személyi és egyéb juttatások

8. § (1) A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét 2021. évben Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékek alapján határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.

(3) Nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.

(4) A közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok - ide nem értve az átirányítást - teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti.

(5) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és az Mt. szerint foglalkoztatott munkavállalók részére munkaruha juttatást nem biztosít. Az önkormányzat a jogszabályban meghatározott munkakörökben előírt védőruhát biztosít.

(6) Az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott nevére szóló, vagy teljes körű rendelkezési jogosultsággal bíró lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5-én – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön. A számlavezetéssel kapcsolatos költségekhez az önkormányzat a költségvetési törvény 61. § (5) bekezdésében megállapított havi 1000 forint költséget megtéríti a foglalkoztatottak részére.

(7) A munkába járással kapcsolatos költségtérítés összege 2021. évben 15 Ft/km.

(8) A Képviselők tiszteletdíját az érintett által megválasztott nevére szóló, vagy teljes körű rendelkezési jogosultsággal bíró lakossági folyószámlára utalással történik. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgy hónapot követő hó 5-én – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön.

9. § (1) A polgármester, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak részére, az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott munkavállaló és a Képviselő-testület által alapított önállóan működő költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a béren kívüli juttatás 2021. évi mértékét nettó 200 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Minden önkormányzati dolgozó 2021 évben, 10 000 Ft egyéb meghatározott juttatásban és 16 700 Ft csekély értékű ajándékban részesül.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2021-ben legfeljebb egyszer, 2021. július 1-ig módosíthatja.

(4) A foglalkoztatott az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mértékig a (3) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat, béren kívüli juttatás Széchenyi Pihenő Kártya:

 • a) szálláshely alszámlára utalt legfeljebb bruttó 225 000 Ft, (több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb 225.000 Ft) támogatás,
 • b) vendéglátás alszámlára utalt legfeljebb bruttó 150.000 Ft, (több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb 150.000 Ft) támogatás
 • c) szabadidő alszámlára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb bruttó 75.000 Ft támogatás

(5) Egyéb meghatározott juttatások igénybe vehetőek az SZJA törvényben meghatározottak szerint, a költségvetési rendeletben elfogadott értékhatárig.

(6) A foglalkoztatottat, amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, az (1) bekezdésben meghatározott juttatás időarányos része illeti meg.

(7) Nem jogosult cafetéria, illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

(8) A cafetéria, illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét is ezer forintra kerekítve, a kerekítési szabályoknak megfelelően kell megállapítani.

(9) Az egyes intézményi kollektív szerződések csak az (1)-(6) bekezdésben rögzített korlátozással köthetők, illetve módosíthatók.

10. § (1) Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2021. évre 600.000 Ft fizetési előleg keretet állapít meg. Fizetési előleg felvételére köztisztviselő és közalkalmazott jogosult. A keret felhasználásáról a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltsége nyilvántartást vezet.

(2) Az egy munkavállalónak kifizethető fizetési előleg évente legfeljebb 60.000 Ft lehet.

(3) Az összeg személyenkénti elbírálásáról a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető dönt a polgármester egyetértése mellett.

(4) A fizetési előleget a munkavállaló a költségvetési éven belül egyenlő részletekben, legfeljebb 6 hónap alatt köteles visszafizetni.

Előirányzat felhasználás módosítás

11. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek elemi költségvetésében meghatározott előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.

(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(3) A saját hatáskörű előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem az azt követő év(ek)ben nem járhat.

(4) A személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többletfeladatok esetén lehet növelni.

(5) A személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosult.

Nevesített hatáskörök

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatának terhére összesen 500 ezer forintig átruházott hatáskörben a polgármester vállalhat kötelezettséget. A tartalék felhasználásáról a polgármester a soron következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatja a képviselőket. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(2) Az adósságot keletkezető jogügyletek, valamint a fejlesztési célú hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési bevételi többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a tartalék terhére történő kötelezettségvállalás.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

Záró rendelkezések

13. § (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A 2021. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.