Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2020. 01. 17

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról a következő rendeletet alkotja.


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati képviselő tagjaira.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.


2. §


(1)[1] Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja havi 30.000 Ft. A bizottság elnöke a képviselői tiszteletdíj mellett a (2) bekezdés szerinti tiszteletdíjban is részesül.


(2) A bizottsági elnök tiszteletdíja havi 6.500 Ft.


3. §


A tiszteletdíj a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kerül kifizetésre, a kifizetésről a közös önkormányzati hivatal gondoskodik.


4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.


(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2005. (II.17.) önkormányzati rendelet.
[1]

Módosította a 1/2020. (I.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. január 17. napjától.