Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések

1. §


Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete építményadót, magánszemély kommunális adóját, idegenforgalmi adót illetve helyi iparűzési adót vezet be határozatlan időtartamra.2. Építményadó

2. §


(1) Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.


(2)[1] Az adó mértéke: 780 Ft/m2.


2/A. §[2][3]
3. §


(1) Mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában álló lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény) amelyet életvitelszerűen lakóhelyként használnak.


(2)[4] E rendelet alkalmazásában az építmény a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő magánszemély számára akkor szolgál életvitelszerűen lakóhelyéül, ha

a) életét onnan szervezi (rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), és  

b) ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket - úgyint étkezés, főzés, mosás stb. - legjellemzőbben folytatja, és

c) amely családi élete helyszínéül szolgál, és 

d) amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, és

e) amely elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.


(3) A 2. § alapján megállapított adóból 10 % kedvezmény illeti meg a Htv. 52. § 26. pontjában meghatározott vállalkozónak nem minősülő magányszemély tulajdonában lévő építményt, ha az a lakcím nyilvántartás szerint állandó lakóhelyként kerül bejegyzésre, de ténylegesen nem laknak benne.3. Magánszemély kommunális adója

4. §


Az adó évi mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként 12.000 Ft.


5. §


(1) Mentes az adó alól az építmény, mely után az adóalanyt a 2. § szerint építményadó-fizetési kötelezettség terheli.


(2)[5] A 65. életévet betöltött, egyedül élő magánszemély 50 %-os adókedvezményre jogosult.


(3)[6] A (2) bekezdés szerinti kedvezményt az adó alanya a 65. életéve betöltését követően, nyilatkozat benyújtásával igényelheti. A kedvezmény a 65. életév betöltését követő év január 1. napjától, de legkorábban a nyilatkozat benyújtásának évében, az adóév első napjától vehető igénybe.4. Idegenforgalmi adó

6. §[7]


Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 350 Ft.


7. §[8]


(1) A beszedett idegenforgalmi adóról az adóbeszedésre kötelezett köteles az adó alapjának, az adó összegének és a helyi adókról szóló törvényben foglalt mentességek igénybevétele jogosultságának megállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni, melynek formája lehet vendégkönyv, vagy azzal egyenértékű analitikus nyilvántartás.


(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybe vevők nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, személyazonosításra alkalmas okmányának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentesség jogcímének pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.


(3)   A törvényben meghatározott adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell.


5. Iparűzési adó

8. §


(1) [9]Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2 %-a.


(2)[10]6. Záró rendelkezések

9. §


A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései irányadók.


10. §


(1) E rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 13/2011. (XII.30) önkormányzati rendelete, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete, az idegenforgalmi adóról szóló 15/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete és a helyi iparűzési adóról szóló 16/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete.                                   Balassa Balázs sk.                                                       Lutár Mária sk.

                                       polgármester                                                                  jegyző

[1]

Módosította a 12/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. január 1-től.

[2]

Beiktatta a 17/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 1-től.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 12/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatálytalan: 2021. január 1-től

[4]

Módosította a 12/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. január 1-től

[5]

Módosította a 12/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2021. január 1-től

[6]

Beiktatta a 12/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2021. január 1-től

[7]

Módosította a 12/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. január 1-től

[8]

Módosította a 12/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2021. január 1-től

[9]

Módosította a 14/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2021. január 1-től

[10]

Hatályon kívül helyezte a 14/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2021. január 1-től