Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014 (II.26.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 02. 27 - 2014. 02. 27


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Martonvásár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el: 1.§  Martonvásár Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2013. évi bevételeit 59.791 E Ft-tal növeli és 1.908.324 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”


2.§  Az ÖR 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2013. évi kiadásait 59.791 E Ft-tal növeli és 1.908.324 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

                                                                                                                            

     3.§ E rendelet 1-10. mellékletei az ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.


4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései 2013. december 31-étől alkalmazandók.
                    Dr. Szabó Tibor                                                    Dr. Szabó-Schmidt Katalin                                   polgármester                                                                       jegyző
Kihirdetve: 2014. február 26.

                                                                                                           Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                                           jegyző

Mellékletek