Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2020. 02. 01

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


E rendelet hatálya Szigliget Község Önkormányzata fenntartásában működő óvodára, valamint az intézményfenntartó központ fenntartásában működő általános iskolára, az önkormányzat intézményeivel folyamatosan munkaviszonyban álló dolgozókra és az engedéllyel étkezőkre terjed ki.


2. §


(1) Az étkezésért fizetendő térítési díjakat a rendelet 1. mellékletében meghatározott intézményi térítési díjak figyelembevételével kell megállapítani.


(2)[1] Az 1. mellékletben meghatározott díjak esetében 100 % kedvezményben részesül a Szigligeti Általános Iskola szigligeti lakóhelyű tanulója, amennyiben szülője egyedül neveli.


3. §


(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjakról szóló 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete.               


[1]

Beiktatta a 14/2017. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. szeptember 1-től.

Mellékletek