Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020 (IX.30.) önkormányzati rendelete

a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 01 - 2020. 11. 11

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. §-ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1., 2., 5. és 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 19. §-a kiegészül

a) r) ponttal a következők szerint:

{19. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg}

„r) az aki, az általa tartott vagy felügyelete alatt lévő állat közterületen való sétáltatása közben az eb által okozott szennyeződés eltakarítására alkalmas eszközt nem tart magánál;”

b) s) ponttal a következők szerint:

{19. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg}

„s) az az ingatlan tulajdonos aki, Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 21/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelete

sa) 42. § (6) bekezdésében,

sb) 43. § (8) bekezdésében,

sc) 44. § (4) bekezdésében,

sd) 59. § (3) bekezdésében,

se) 60. § (3) bekezdésében

foglaltakat megsérti és ezen övezetek telkein lakókocsit, lakókonténert, ideiglenes épületet helyez el.”

2. § Az Ör. 32 §-a kiegészül (3) bekezdéssel a következők szerint:

„(3) E rendelet 19. § s) pontjában foglaltakra nézve a 22. § (1) bekezdésben foglaltakat 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.”

3. § (1) Ez a rendelet 2020. november 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az Ör. 19. § k) pontja.     Dr. Szabó Tibor                                                               Dr. Szabó-Schmidt Katalin

       polgármester                                                                                jegyző
Kihirdetve: 2020. szeptember 30.                                        Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                             jegyző