Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

a Martonvásár Város Önkormányzata által alapított elismerésekről és adományozásuk rendjéről szóló 1/2017. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 15 - 2018. 02. 15

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete

a Martonvásár Város Önkormányzata által alapított elismerésekről és adományozásuk rendjéről szóló 1/2017. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Martonvásár Város Önkormányzata által alapított elismerésekről és adományozásuk rendjéről szóló 1/2017. (I.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A 4. § (2) bekezdésében, valamint az 5. § (5) és (6) bekezdésében foglaltaktól a Képviselő-testület az elismerést megállapító döntésében foglalt módon egyedileg, indokolt esetben eltérhet.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


K.m.f.


                     Dr. Szabó Tibor                                                     Miklósné Pető Rita

                       polgármester                                                               aljegyző


Kihirdetve: 2018. február 14.

                                                                                                        Miklósné Pető Rita

                                                                                                                  aljegyző