Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról

Hatályos: 2015. 05. 01 - 2018. 11. 28

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

12/2015. (IV. 29.) rendelete

a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyben központosított közbeszerzésekről a következőket rendeli el:


1. § A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások körét (a továbbiakban együtt: kiemelt termékek) e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve az 1. mellékletben meghatározott területeken helyben központosított közbeszerzésben vesz részt.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve az 1. mellékletben meghatározott területeken kívüli eljárások során a helyben központosított közbeszerzéshez csatlakozhat.

(3) A helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozhatnak:

a) az Önkormányzat részvételével működő, martonvásári székhelyű társulás közös fenntartású intézménye,

b) az Önkormányzat által létrehozott alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek,

c) az Önkormányzata által létrehozott, az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok.

3. § (1) A helyben központosított közbeszerzés során ajánlatkérő az önkormányzat.

(2) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lefolytatásához külső szervezet közreműködését igénybe veheti.

4. § (1) Az önkéntes csatlakozásra minden év március 1. napjáig van lehetőség, a csatlakozás iránti kérelmet az ajánlatkérő részére kell eljuttatni. A kérelem elfogadásáról az ajánlatkérő nevében eljáró polgármester dönt.

(2) Az önként csatlakozók a csatlakozást követő tárgyévben a csatlakozásig nyitva álló határidőben kezdeményezhetik a helyben központosított közbeszerzésekből való kilépésüket.

5. § (1) Az intézmények és az önként csatlakozók tárgyév március 1. napjáig kötelesek leadni az ajánlatkérő felé tárgyévi beszerzési igényeiket, beszerzési tárgyanként, az e rendelet 2. mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével.

(2) Az ajánlatkérő helyben központosított közbeszerzést ír ki, amennyiben a beérkezett ajánlatok összesítése alapján a beszerzendő szolgáltatás, áru értéke eléri a közbeszerzési eljárás kötelező lefolytatására jogszabályban megállapított határértéket.

(3) Az ajánlatkérő tárgyévi közbeszerzési tervében köteles feltüntetni a helyben központosított közbeszerzés során beszerzendő termékeket. A közbeszerzést a csatlakozó szervezet köteles feltűntetni saját közbeszerzési tervében.

6. § (1) Az ajánlatkérő a helyben központosított közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően legalább 5 munkanappal köteles tájékoztatni az intézményeket, illetve az önként csatlakozókat

a) a közbeszerzési eljárás megindításának napjáról,

b) a közbeszerzési eljárás tárgyáról és megnevezéséről,

c) a közbeszerzési eljárás becsült értékéről,

d) a közbeszerzési eljárás eljárásrendjéről és eljárási típusáról,

e) a szerződéskötés tervezett időpontjáról.

(2) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lényeges eljárási cselekményeiről köteles tájékoztatni az intézményeket, illetve az önként csatlakozókat, így különösen

a) az ajánlatok bontásáról,

b) az eredményhirdetésről (annak hiányában az összegezésről),

c) az esetleges jogorvoslati eljárásról,

d) a szerződés megkötésének időpontjáról.

(3) A helyben központosított közbeszerzések eredményeképpen létrejövő szerződést az intézmények, illetve az önként csatlakozók külön-külön kötik meg a nyertes ajánlattevővel. A szerződés vonatkozó ellenértékét az intézmények és az önként csatlakozók közvetlenül – vagy az általuk megjelölt szervezet útján közvetve – fizetik ki a szállító részére, mely tényt és a kifizetéshez szükséges adatokat a megkötött szerződésnek tartalmaznia kell.

(4) Az intézmények, illetve az önként csatlakozók a szerződés teljesítéséről folyamatosan és haladéktalanul kötelesek tájékoztatni az ajánlatkérőt, így különösen

a) a részteljesítésről,

b) a teljesítésről,

c) a késedelmes teljesítésről,

d) a hibás teljesítésről.

(5) Az intézmények, illetve az önként csatlakozók a (4) bekezdésben szabályozottakon túlmenően kötelesek az ajánlatkérő részére annak írásbeli megkeresésére a megkeresésben megjelölt határidőben a kért tájékoztatást megadni, amennyiben az a helyben központosított közbeszerzésekkel kapcsolatban szükséges.

7. § (1) Ajánlatkérő

a) összesíti és egységes adatbázisba foglalja az intézmények, önként csatlakozók adatait,

b) összesíti és egységes adatbázisba foglalja az intézmények, önként csatlakozók beszerzési igényeit,

c) lefolytatja a helyben központosított közbeszerzési eljárást a Kbt. szabályai szerint,

d) figyelemmel kíséri a megrendelések teljesítését,

e) elkészíti a tárgyévi közbeszerzési tervet,

f) elkészíti és megküldi a tárgyévet követő évben az éves statisztikai összegezést a Közbeszerzési Hatóság részére.

(2) Ajánlatkérő az adatszolgáltatás során tudomására jutott adatokat kizárólag a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezelheti. Az adatkezelésnek az eljárás minden szakaszában meg kell felelnie ennek a célnak.

8. § (1) A központosított közbeszerzésben történő részvétel díjmentes.

(2) A közbeszerzési dokumentáció ellenértéke ajánlatkérőt illeti meg.

9. § A helyben központosított közbeszerzési eljárás során az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően megindított közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.                     ………………………                                         ………………………..

                        Dr. Szabó Tibor                                             Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                         aljegyző


Kihirdetve: 2015. április 29.

                                                                                                  ……………………..

                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                          aljegyző

Mellékletek