Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 32/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2019. 01. 11

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

18/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 32/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításárólMartonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével és a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásának figyelembevételével a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 32/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) I. Fejezet 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) A rendelet területi hatálya – a közcsatornázottság hiánya miatt Kismarton településrész kivételével - Martonvásár Város közigazgatási területére terjed ki, és a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

2. § Az Ör. I. fejezet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóságnál átvehető készpénz-átutalási megbízással, vagy átutalással a OTP Banknál vezetett 11736082-15727433-03920000 számú Martonvásár Város Önkormányzata Talajterhelési Díj számla javára kell befizetni.

3. § Az Ör. II. Fejezete 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

(5) Fél évig mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a természetes személy, aki a közszolgáltató igazolása alapján a megépült közcsatorna átadását követő 6 hónapon belül ráköt a közcsatornára, ezen időszakba beleértve a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerint biztosított időszakot is.”

4. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napján hatályát veszti.
                              Dr. Szabó Tibor                                               Miklósné Pető Rita

                               polgármester                                                           aljegyző


Kihirdetve: 2018. november 28.


            Miklósné Pető Rita

          aljegyző