Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (III.5.) önkormányzati rendelete

a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 06 - 2021. 03. 10

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §-ában, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. §-ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1., 2., 5. és 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és a közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X. 12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) bevezető rendelkezésében „a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjábanszövegrész „a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §-ában” szövegre módosul.

2. § Az Ör. 30. §-a az alábbiak szerint módosul:

30. § (1) A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése, a szeptember 1. és április 30. közötti időszakban, az ünnepnapokat kivéve 

a) - a b) pontban foglaltak kivételével - kizárólag minden hónap harmadik péntekén és szombatján,

b) amennyiben az időjárási körülmények az a) pont szerint meghatározott időpontok egyikében sem teszik lehetővé (pl. esős időjárás), a hónap a) pont szerinti hetére következő péntekén és szombatján

engedélyezett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakon és napokon kívüli az avar és kerti hulladék égetése tilos.

(3) Az étel készítésére szolgáló tűz rakása egész évben fa vagy faszén égetésével engedélyezett.

2. § Az Ör. 32. §-a kiegészül (5) bekezdéssel a következők szerint:

(5) A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII.2.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésével hatályát veszti e rendelet

a) bevezető rendelkezésében a a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §-ában” szövegrész,

b) 30. §-a.

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Ör. 30/A. §-a.                        Dr. Szabó Tibor                                      Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                          polgármester                                                           jegyzőKihirdetve: 2021. március 5.

                                                                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző