Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 28 - 2021. 03. 10

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

16/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló

8/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzati vagyon elidegenítését megelőzően az elidegenítés okait a döntéshozó számára be kell mutatni.”

2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő és a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.
                        Dr. Szabó Tibor                                             Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                         aljegyzőKihirdetve: 2019. június 27.

                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                          aljegyző


Mellékletek