Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019 (V.15.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 16Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

8/2019.  (V.15.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításárólMartonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítására – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


1.§  Martonvásár Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetésről szóló, többször módosított 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételeit 454.984 E Ft-tal növeli és 4.685.692 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

2.§  Az ÖR 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásait 454.984 E Ft-tal növeli és 4.685.692 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

3.§ E rendelet 1-11. mellékletei az ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.

4.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a benne foglaltakat 2018. december 31-ével kell alkalmazni.
                        Dr. Szabó Tibor                                              Miklósné Pető Rita           

                                                    polgármester                                                         aljegyzőKihirdetve: 2019. május 15.


                                                                                               Miklósné Pető Rita                                                                                                                        aljegyzőMellékletek