Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 07

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról


Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, és a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, továbbá Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló (továbbiakban: SzMSz.) 12/2011. (IV.28.) számú rendeletében biztosított feladatkörében eljáró:

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által megbízott Rácz Kornélia bejegyzett könyvvizsgáló,

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának SzMSz-ben meghatározott további bizottságai véleményének kikérésével

a következő rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.


2. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

  • Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
  • Járóbeteg - Ellátó Centrum
  • Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ
  • Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda
  • Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
  • Hajdúszoboszlói Városi Televízió
  • Városi Bölcsőde
  • Bocskai István Múzeum
  • Hajdúszoboszlói Lapkiadó Intézmény


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati intézmények külön-külön címet alkotnak.


(3) A címrendet az önkormányzat 3/2013. (II.21.) számú 2013. évi költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza.


3. §


Az önkormányzat a 2013. évi zárszámadás bevételi főösszegét az 1. sz. melléklet alapján 6.076.611/eFt-ban, kiadási főösszegét 4.755.671/eFt-ban állapítja meg, melyből:


Működési cél                              4.575.142/eFt

Működési kiadások:                    3.758.331/eFt

Működési egyenleg:                       816.811/eFt

Felhalmozási célú bevételek:        1.501.269/eFt

Felhalmozási célú kiadások:           997.340/eFt

Felhalmozási egyenleg:                  503.929/eFt


4. §


Az Önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait a 1/a., 1/b., 8/a. és 8/b. sz. mellékletei részletezik.


5. §


A felhalmozási kiadások teljesítése a 8., 8/a., 8/b., 11., 12., 13., 14. sz. mellékletek szerinti részletezésben, 997.340/eFt-ban kerül elfogadásra.


6. §


Az önkormányzati hivatal kiadásait összességében az 1., részletesen a 8. és 10. sz. mellékletek tartalmazzák.


7. §


A céltartalékok felhasználása az 12. sz. mellékletben foglaltak alapján történt.


8. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 457 főben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 15. sz. melléklet mutat be. A közfoglalkoztatottak 2013. évi átlagos statisztikai állomány létszáma 99 fő.


(2) A képviselő-testület a 2009-2012. években létszámleépítés miatt megszüntetett álláshelyeket 2013. évben nem állította vissza.


9. §


Az önkormányzat közvetett támogatást a 17. sz. melléklet alapján biztosított.


10. §


Az európai uniós pályázatok részletezése a 18. sz. mellékletben található.


11. §


A 19/a. és 19/b. sz. mellékletekben találhatók az önkormányzat 2013. évi mérlegadatai, valamint a vagyonkimutatás törzsvagyon és üzleti vagyon szerinti bontásban.


12. §


Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi felülvizsgált pénzmaradványát a 20. sz. melléklet részletezésének megfelelően 1.069.304/eFt-ban fogadja el, melyből a személyi juttatás 72.695/eFt, járulékok 15.514/eFt, áthúzódó kötelezettségek 93.928/eFt, egyéb feladatokra elkülönített 30.131/eFt, felhalmozásra  4.916/eFt, pályázatokra 12.277/eFt.


13. §


A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összegét e rendelet elfogadását követően azonnal, de legkésőbb 2014. június 30-ig fel kell használni, illetve a kiemelt előirányzatok között a képviselő-testület jóváhagyásával átcsoportosítható. A bérmaradvány csak olyan formában használható fel, hogy a 2014. évre áthúzódó kötelezettségek kifizetésre kell, hogy kerüljenek. A szabad pénzmaradvány mínuszba nem futhat. A Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa elvonásra kerül.


14. §


A 2013. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 21. sz. mellékletben szereplő kataszteri naplók tartalmazzák, melyek az önkormányzati vagyonrendelet függelékét képezik.


15. §


A rendelet részét képezi a 2013. évi költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentés (23. sz. melléklet), valamint a belső kontrollok működéséről szóló jelentés (22. sz. melléklet).


16. §


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.Dr. Sóvágó László                                                                    Dr. Vincze Ferenc

     polgármester                                                                                jegyző