Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017 (III.29.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról

Hatályos: 2017. 04. 28 - 2017. 07. 26

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

10/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. § E rendelet alkalmazásában

a) anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

b) hivatali helyiség: Martonvásár Város Önkormányzata által - mindenkor a külön képviselő-testületi döntésben és polgármesteri utasításban szabályozott díjszabás szerint - biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség (2462 Martonvásár, Budai út 13. szám alatti Geróts terem vagy a 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3/a. szám alatti óvodai aula)

c) hivatali munkaidő: a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott mindenkori munkarend.

2. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény iránti szándékot a házassági szándékbejelentéssel egyidejűleg személyesen, jegyzőkönyvben rögzítve kell bejelenteni.

3. § (1) A házasulók a házasságkötésért, a felek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért a mindenkori legkisebb havi munkabér 25 %-ának megfelelő díjat (a továbbiakban: díj) kötelesek fizetni a Martonvásári Polgármesteri Hivatal részére

a) a hivatali munkaidőn túl lebonyolított anyakönyvi esemény esetén,

b) a hivatali helyiségen kívül lebonyolított anyakönyvi esemény esetén,

c) a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn túl lebonyolított anyakönyvi esemény esetén.

(2) A házasulók, felek közeli halállal fenyegető állapota esetén a házasulók, illetve a felek az (1) bekezdés szerinti díj megfizetése alól mentesülnek.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatás magában foglalja a hivatali helyiségen belül az ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség biztosítását. Hivatali helyiségen kívül a szolgáltatás az ünnepi beszéd és emléklap nyújtására terjed ki.

(4) A befizetett díj az anyakönyvi esemény elmaradása esetén visszatérítésre kerül, amennyiben az anyakönyvi esemény elmaradásáról a kérelmező legkésőbb az anyakönyvi esemény időpontját megelőző 7. naptári napig a jegyzőt írásban értesíti.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetésének tényét a kérelmező az anyakönyvvezető előtt hitelt érdemlően, míg az anyakönyvi esemény elmaradásának tényét az anyakönyvvezető igazolja.

4. § A 3. §-ban meghatározott díjat a Martonvásári Polgármesteri Hivatal házipénztárában készpénzzel vagy számlájára átutalással Magyarország mindenkori hivatalos fizetőeszközében kell megfizetni a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándékára irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg.

5. §      Az anyakönyvvezetőt eseményenként a 3. §-ban meghatározott díj munkaadói járulékkal csökkentett teljes összege megilleti.

6. § Martonvásár Város Önkormányzata – amennyiben legalább a házasulók/kérelmezők egyike állandó bejelentett martonvásári lakóhellyel rendelkezik - a hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendeletben foglaltakat a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról szóló 27/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete.
     Dr. Szabó Tibor                                                              Dr. Szabó-Schmidt Katalin

       polgármester                                                                               jegyzőKihirdetve: 2017. március 29.

                                                                                              Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                             jegyző