Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2019 (XII.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

Hatályos: 2020. 02. 01


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

27/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX .törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet személyi hatálya kiterjed a Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő víziközmű létesítményre utólag rácsatlakozni kívánó ingatlan tulajdonosaira, tényleges használóira (tulajdonosok, tényleges használók a továbbiakban együttesen: érdekeltek), azon kivétellel, aki a közműhálózatra történt csatlakozásért a társulati érdekeltségi hozzájárulás korábbi megfizetését igazolni tudja.

(2) E rendelet tárgyi hatálya Martonvásár város közigazgatási területén az önkormányzat beruházásában megvalósult, az önkormányzat tulajdonában lévő és üzembe helyezett víziközmű létesítmények közül a közműves szennyvízelvezető hálózatra történő utólagos rákötésekre terjed ki.

(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni akkor is, ha egy - a közműhálózatra már rákötött -  ingatlanon új  érdekeltségi egység  létesül, melyre új közszolgáltatási szerződést kötnek  a közmű szolgáltatóval, és/vagy új rákötés létesítését vonja maga után.

(4) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) azon nem lakossági felhasználókra, akik a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelesek,

b) arra, aki korábban még nem kötött rá a közműves szennyvízelvezető-hálózatra, de az adott szennyvízelvezetési hely vonatkozásában a hozzájárulás megfizetését igazolni tudja,

c) arra, akinek az érintett érdekeltségi egység után társulati érdekeltségi hozzájárulás már megállapításra került.  


2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Közmű csatlakozási hozzájárulás: az ingatlan szennyvízelvezetésének kiszolgálása érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű –hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az érdekelt által fizetendő pénzösszeg.

b) Utólagos csatlakozó: aki a víziközmű-hálózat megvalósításakor a költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá.

c) Ingatlan: az önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan, vagy amennyiben önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanon több önálló rendeltetési egység található, az önálló rendeltetési egység.

d) Érdekeltségi egység:

da) beépített ingatlan esetében egy háztartás, vagy más üzemeltetett egység, amely szolgáltatási szerződést köt a közmű üzemeltetőjével,

db) beépítetlen ingatlan esetében a városrendezési tervnek és építésügyi szabályoknak megfelelő méretű, kialakított építési telek.

e) Lakossági felhasználó: a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti lakossági felhasználó.


3. A csatlakozás feltételei

3. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű–hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az érdekeltek közmű csatlakozási hozzájárulást (a továbbiakban: hozzájárulás) kötelesek fizetni.  

(2) A közmű csatlakozási hozzájárulás megfizetése a víziközmű–hálózatra történő rákötési jogot biztosítja.

(3) A víziközmű–hálózatra történő rácsatlakozási költségeket – különösen tervezés, kivitelezés – a közmű csatlakozási hozzájárulás nem tartalmazza.

4. § (1) A csatlakozás megkezdéséhez szükséges:

a) az érintett ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata,

b) amennyiben a csatlakozás műszaki feltételei ezt indokolják, a közterület felbontásához szükséges hozzájárulás,

c) az önkormányzati igazolás a rácsatlakozáshoz.

(2) Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű–hálózatra csak a műszaki átadást követően lehet rácsatlakozni, amennyiben a rácsatlakozás műszaki feltételei a víziközmű–szolgáltató igazolása alapján biztosítottak.


4. A közmű csatlakozási hozzájárulás megfizetése

5. § (1) A közmű csatlakozási hozzájárulást - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az érdekelt ingatlan mindenkori tulajdonosa fizeti meg. Közös tulajdon esetén a közmű csatlakozási hozzájárulást a tulajdonostársak megállapodásuknak megfelelő arányban, megállapodás hiányában pedig tulajdoni hányaduk arányában fizetik meg. Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkező változás esetén az ingatlan új tulajdonosát terheli az ingatlanra még meg nem fizetett közmű csatlakozási hozzájárulás kivéve, ha erről másként rendelkeznek a felek az adásvételi szerződésben.

(2) Az ingatlan jogcímmel  rendelkező  használója a tulajdonossal  kötött  megállapodás alapján  jogosult a tulajdonos helyett a közmű  csatlakozási hozzájárulás megfizetésére.

6. § (1) A meglévő szennyvíz törzshálózatra történő utólagos csatlakozás esetén a hozzájárulás mértéke 240.000.-Ft/érdekeltségi egység.

(2) A hozzájárulást – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - egy összegben kell megfizetni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a természetes személyek, külön kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményben részesíthetők.

(4) Az (1) bekezdés szerinti közmű-csatlakozási hozzájárulás összegét a határozat véglegessé válását követő naptól számított 15 napon belül egy összegben vagy – a határozat rendelkezése szerint – legfeljebb 12 havi egyenlő részletben kell megfizetni az önkormányzat határozatban megjelölt költségvetési számlájára.

(5) A részletfizetési kedvezmény megszűnik és a hozzájárulásból még meg nem fizetett rész egy összegben esedékessé válik

a) a szennyvízelvezetési hellyel érintett ingatlan értékesítése,

b) részletfizetés két alkalommal történő elmulasztása, vagy

c) a fizetési kedvezményben részesülő elhalálozása

esetén.

7. § (1) A hozzájárulás megállapításával kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester gyakorolja. A polgármester Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő–testülete által átruházott hatáskörben eljárva, e rendelet alapján rendelkezik a közmű csatlakozási hozzájárulás pontos összegéről és – erre vonatkozó kérelem esetén – a részletfizetés lehetőségéről.

(2) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás összegét legkésőbb a rácsatlakozásig, hatósági határozatban kell megállapítani.

8. § (1) A kérelmet írásban, e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon a Martonvásári Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani a víziközmű szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentációval, igény esetén külön részletfizetésre irányuló kérelemmel. A kérelem illetékmentes.

(2) A közmű–csatlakozási hozzájárulás megfizetéséről az önkormányzati igazolás akkor adható ki az érdekelt részére, ha

a) egyösszegű fizetés esetén

aa) postai úton történő befizetés alapján a csekk ellenőrző szelvénye bemutatásra kerül

ab) átutalással történő teljesítéskor a közmű-csatlakozási hozzájárulás a költségvetési számlán történő megjelenése ellenőrzésre kerül,

b) részletfizetés esetén az önkormányzattal erre vonatkozóan megállapodást köt és az abban foglaltak szerint a közmű csatlakozás teljes összege megfizetésre kerül.

(3) Az önkormányzati igazolás kiadása a közmű–csatlakozási hozzájárulás teljes összege megfizetésének igazolását követő 8 napon belül történik.

(4) Nem lehet a víziközmű hálózatra rácsatlakozni, amíg a hozzájárulás teljes összege és az ehhez kapcsolódó önkormányzati igazolás kiadásra nem kerül.

9. § (1) Jelen rendelet alkalmazása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a végrehajtást a döntéshozó, elsőfokú hatóság foganatosítja.

(2) A csatlakozási  hozzájárulás nem minősül  adónak, behajtására  azonban az adóigazgatási  eljárási szabályokat  kell alkalmazni.


5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a  rendelet  2020. február 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletének 4. melléklet 3. pontja az alábbi 3.11. alpont szerinti rendelkezéssel egészül ki:

3.11. Dönt az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás iránti kérelmekről a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak alapján.”
                        Dr. Szabó Tibor                                           Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                       aljegyző
Kihirdetve: 2019. december 18.                                         Miklósné Pető Rita

                                                                                                        aljegyző

Mellékletek