Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a Művészeti Iskolában alkalmazott térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség megállapításának szabályairól

Hatályos: 2012. 12. 29 - 2013. 12. 31


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c.) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §   A rendelet hatálya kiterjed

            a)         Martonvásár Város Önkormányzatának fenntartásában működő Alapfokú Művészetoktatási Intézményre (a továbbiakban: Művészeti Iskola),

            b)         a Művészeti Iskola alkalmazottaira,

            c)         a Művészeti Iskola szolgáltatásait igénybe vevő tanulókra és törvényes képviselőikre.


2.Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások és azok mértéke


2. §   Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás

a)         a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához,

b)         tanévenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészi előadás,

c)         tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt egy alkalommal az évfolyam megismétlése,

d)         a létesítmények, felszerelések igénybevétele, használata az a) – c) pontok szerinti szolgáltatások körében.

3. §   (1)       A térítési díj alapja a szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada.

(2)       A térítési díj mértéke a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 35. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatás esetén tanévenként a szakmai feladatra az (1) bekezdés szerint számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

a)        a Vhr. 35. § (1) bekezdés b) pontja esetén 18 éves korig 20 %-a,

b)        a Vhr. 35. § (1) bekezdés b) pontja esetén 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál 40 %-a,

(3)       A hangszerkölcsönzés éves díja 4 000 Ft.

4. §     A tanulmányi eredménytől függő térítési díj kedvezményt alapfokú művészeti oktatásban a Vhr. 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szolgáltatások esetében

a)         6 éves kortól 18 éves korig e rendelet 1. mellékletében,

b)         18 éves kortól 22 éves korig e rendelet 2. mellékletében

foglaltak szerint kell megállapítani.


5. §     (1)       A térítési díjat a tanév szeptember 1. napjáig

                        a)        6. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött vagy

                        b)        18. életévét betöltött, de 22. életévét be nem töltött és nappali rendszerű oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló

                        tanuló részére kell megállapítani.

(2)       Térítési díjat az a tanuló fizet, aki tanulói jogviszonnyal és oktatási azonosító számmal rendelkezik.


3. A tandíjfizetési kötelezettség köre, mértéke


6. §     (1)       A tandíjért igénybe vehető szolgáltatások körét a Vhr. 36. § (1) bekezdése tartalmazza.

            (2)       Tandíjfizetési kötelezettsége van annak a tanulónak, aki

                        a)        az adott tanév kezdetéig a 6. életévét nem töltötte be,

                        b)        az adott tanév kezdetéig 22. életévét betöltötte,

                        c)         18. életévét betöltötte, tanulmányait 2005. szeptember 1-jét követően kezdte meg és nappali rendszerű iskolával tanulói jogviszonyban nem áll,

                        d)        nem tartozik a 6. § (2) bekezdés hatálya alá,

                        e)        heti 6 óra foglalkozást meghaladóan vesz órákat, a részére biztosított órákra jutó költség arányában,

                        f)          tanévenként tett nyilatkozata szerint, aki két tanszakon tanul, az egyik tanszakja után, amennyiben tanulmányait 2005. szeptember 1-jét követően kezdte meg.

7. §     (1)       A tandíj alapja a szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada.

            (2)       A tandíj mértéke a Vhr. 36. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatás esetén tanévenként a szakmai feladatra az (1) bekezdés szerint számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

                        a)        a Vhr. 36. (1) bekezdés a) pontja esetén 22 éves korig 100 %-a,

                        b)        a Vhr. 36. (1) bekezdés a) pontja esetén 22 éven felüli tanulóknál 100 %-a,

            (4)       A tandíj korrigált összegét a tanulmányi eredménytől függően e rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint kell meghatározni.


4. A díjak megállapítására és megfizetésére vonatkozószabályok


8. §     (1)       Az e rendeletben szabályozottak alapján a Művészeti Iskola vezetője (a továbbiakban: igazgató) intézményi szabályzatban dönt

                        a)        a térítési díj és tandíj összegéről,

                        b)        a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható, egyéb kedvezményekről,

                        c)         a tandíj és a térítési díj fizetési módjáról és határidejéről, a tandíj visszatérítés feltételeiről.

            (2)       Az e rendeletben szabályozottak alapján az igazgató az intézményi szabályzatot az oktatási év kezdete előtt felülvizsgálja.

            (3)       Az (1) bekezdés szerinti szabályzatot

                        a)        az oktatási év kezdete előtt meg kell küldeni a fenntartónak,

                        b)        ismertetni kell a rendelet hatálya alá tartozó, 1. § b)-c) pontjában meghatározottak körével,

                        c)         az intézmény területén ki kell függeszteni és honlapján meg kell jeleníteni.

9. §     (1)       Az igazgató a fizetendő térítési díj és tandíj összegéről a képzésben résztvevőt a szolgáltatás igénybevétele előtt legalább 15 nappal értesíti.

            (2)       Az (1) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza

                        a)        a tanuló által igénybevett szolgáltatás térítési díjának, illetve tandíjának összegét,

                        b)        a befizetések módját és határidejét,

                        c)         a szociális helyzeten és tanulmányi eredményen alapuló kedvezmények igénybevételének feltételeiről szóló tájékoztatást.

            (3)       A tandíj mértékét a szociális helyzet, a tanulmányi eredmény változásával évenként felül kell vizsgálni.


5. Szociális helyzet alapján adható kedvezmények


10. §   (1)       A tanuló részére szociális helyzete alapján a tandíj, térítési díj összegéből kedvezmény nyújtható. A szociális helyzet és tanulmányi eredmény alapján nyújtott kedvezmények összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj és tandíj tervezett éves bevételének 25 %-át.

            (2)       Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény megállapítása során figyelembe vehető szempont, ha a tanuló

                        a)        három vagy több eltartott gyermeket nevelő család gyermeke,

                        b)        törvényes képviselője munkanélküli,

                        c)        törvényes képviselője egyedülálló,

                        d)        több tanszakon tanul,

                        e)        családjából az intézménybe több gyermek jár,

                        f)          kimagaslóan tehetséges, szaktanári ajánlással rendelkező tanuló.

            (3)       A (2) bekezdés szerinti szempontok figyelembevételével megállapított kedvezmény mértéke tandíj 50 vagy 100 %-a, amennyiben a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér 150 %-át.

            (4)       Térítésmentes

                        a)        az állami gondozott,

                        b)        akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg,

                        c)         a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,

                        d)        a sajátos nevelési igényű tanuló.

11. §   (1)       A 11. § (1) bekezdés szerinti kérelmet az igazgatóhoz kell benyújtani az intézményi szabályzatban meghatározott módon és határidőben.

            (2)       A kérelemről az igazgató határozatban dönt. A kérelemhez csatolni kell a tanulóval egy háztartásban élők jövedelemigazolását.

            (3)       Az igazgató által meghozott döntés elleni jogorvoslatra a köznevelési törvényben foglaltak irányadók.

            (4)       A tanuló, kiskorú tanuló törvényes képviselője köteles haladéktalanul bejelenteni, amennyiben jövedelmi viszonyaiban változás következett be. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a térítési díjat, tandíjat utólag köteles megfizetni.

           

6. Záró rendelkezések

12. §   (1)       Ez a rendelet 2012. december 29-én lép hatályba.

            (2)       E rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

                                      

                        Dr. Szabó Tibor                                    Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                      aljegyző


Kihirdetve: 2012. november 28.                               Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                          aljegyzőA 34/2012. (XI. 28.) önk. rendelet 1. melléklete:


Térítési díj

(6-18 éves növendékek részére)


A           B                                  C                                                D     

1    Óraszám                Éves költség                Félévre eső költség                              

2                                                                  Jeles (5-ös) átlag esetén

3        2 óra                     9.500 Ft/év                          4.750 Ft/félév                                

4      4 óra                 19.000 Ft/év                          9.500 Ft/félév                             

5        5 óra                   20.000 Ft/év                        10.000 Ft/félév                               

6        6 óra                   21.000 Ft/év                        10.500 Ft/félév                                


7                                                                     Jó (4-es) átlag esetén

8        2 óra                   10.500 Ft/év                          5.250 Ft/félév                                

9      4 óra                 21.000 Ft/év                        10.500 Ft/félév                             

10      5 óra                   21.500 Ft/év                        10.750 Ft/félév                               

11      6 óra                   22.000 Ft/év                        11.000 Ft/félév                                


12                                                        Közepes (3-as) átlag esetén

13      2 óra                   11.000 Ft/év                          5.500 Ft/félév                                

14     4 óra                 22.000 Ft/év                        11.000 Ft/félév                              

15      5 óra                   22.150 Ft/év                        11.075 Ft/félév                                

16      6 óra                   22.250 Ft/év                        11.125 Ft/félév


17                                                      Elégséges (2-es) átlag esetén

18      2 óra                  11.050 Ft/év                          5.525 Ft/félév

19      4 óra                   22.100 Ft/év                       11.050 Ft/félév

20      5 óra                  22.300 Ft/év                        11.150 Ft/félév

21      6 óra                  22.500 Ft/év                        11.250 Ft/félév
A 34/2012. (XI. 28.) önk. rendelet 2. melléklete:Térítési díj

(18-22 éves növendékek részére)


A         B                                 C                                                    D

1   Óraszám                Éves költség             Félévre eső költség                                

2                                                                  Jeles (5-ös) átlag esetén

3        2 óra                   19.000 Ft/év                          9.500 Ft/félév                                

4       4 óra                 38.000 Ft/év                        19.000 Ft/félév                              

5        5 óra                   40.000 Ft/év                        20.000 Ft/félév                                

6        6 óra                   42.000 Ft/év                        21.000 Ft/félév                                


7                                                                       Jó (4-es) átlag esetén

8        2 óra                   21.000 Ft/év                        10.500 Ft/félév                                

9       4 óra                 42.000 Ft/év                        21.000 Ft/félév                              

10      5 óra                   43.000 Ft/év                        21.500 Ft/félév                                

11      6 óra                   44.000 Ft/év                        22.000 Ft/félév                                


12                                                        Közepes (3-as) átlag esetén

13      2 óra                   22.000 Ft/év                        11.000 Ft/félév                                

14     4 óra                 44.000 Ft/év                        22.000 Ft/félév                              

15      5 óra                   44.300 Ft/év                        22.150 Ft/félév                                

16      6 óra                   44.500 Ft/év                        22.250 Ft/félév


17                                                      Elégséges (2-es) átlag esetén

18      2 óra                   22.100 Ft/év                        11.050 Ft/félév

19      4 óra                   44.200 Ft/év                        22.100 Ft/félév

20      5 óra                   44.600 Ft/év                        22.300 Ft/félév

21      6 óra                   45.000 Ft/év                        22.500 Ft/félévA 34/2012. (XI. 28.) önk. rendelet 3. melléklete:

Tandíj


A                B                                    C                     D

1   Óraszám                   Éves költség                  Félévre eső költség                        

2                                                               Jeles (5-ös) átlag esetén

3        1 óra                         25 000 Ft/év             2.500 Ft/hó

4        2 óra                         50 000 Ft/év             5.000 Ft/hó

5        3 óra                         75 000 Ft/év             7.500 Ft/hó

6       4 óra                         100 000 Ft/év        10.000 Ft/hó

7       5 óra                      125 000 Ft/év          12.500 Ft/hó

8        6 óra                      130 000 Ft/év           13.000 Ft/hó

9                                                                   Jó (4-es) átlag esetén

10      1 óra                         26 000 Ft/év             2.600 Ft/hó

11      2 óra                         52 000 Ft/év             5.200 Ft/hó

12      3 óra                         78 000 Ft/év             7.800 Ft/hó

13      4 óra                       104 000 Ft/év           10.400 Ft/hó

14      5 óra                      130 000 Ft/év           13.000 Ft/hó

15      6 óra                      140 000 Ft/év           14.000 Ft/hó

16                                                        Közepes (3-as) átlag esetén

17      1 óra                        27 000 Ft/év               2.700 Ft/hó

18      2 óra                        54 000 Ft/év                                                               5.400 Ft/hó

19      3 óra                        81 000 Ft/év               8.100 Ft/hó

20      4 óra                        108 000 Ft/év                                                          10.800 Ft/hó

21      5 óra                        135 000 Ft/év                                                          13.500 Ft/hó

22      6 óra                        145 000 Ft/év                                                          14.500 Ft/hó

23                                                        Elégséges (2-es) átlag esetén

24      1 óra                         28 000 Ft/év             2.800 Ft/hó

25      2 óra                         56 000 Ft/év             5.600 Ft/hó

26      3 óra                         84 000 Ft/év             8.400 Ft/hó

27      4 óra                       112 000 Ft/év           11.200 Ft/hó

28      5 óra                       140 000 Ft/év           14.000 Ft/hó

29      6 óra                       150 000 Ft/év           15.000 Ft/hó