Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019 (IX.4.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 05

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

17/2019.  (IX.4.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat­ és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.


1.§  Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételeit 9.184 E Ft-tal növeli és 2.924.688 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

2. §  Az ÖR 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásait 9.184 E Ft-tal növeli és 2.924.688 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

3.§ E rendelet 1-11. mellékletei az ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.

4.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a benne foglaltakat 2019. január 1-ével kell alkalmazni.                        Dr. Szabó Tibor                                                  Miklósné Pető Rita 

                            polgármester                                                           aljegyző


Kihirdetve: 2019. szeptember 4.


                                                                                               Miklósné Pető Rita                                                                                                                           aljegyző


Mellékletek