Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018 (VI.27.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 28 - 2018. 07. 08

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

9/2018.  (VI.27.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet I. módosításárólMartonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


 1. §  Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „2. § Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételeit 989.724 E Ft-tal növeli és 4.052.728 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.


2. §  Az ÖR 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásait 989.724 E Ft-tal növeli és 4.052.728 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

   

3. § E rendelet 1 - 11. mellékletei ÖR azonos számú és tartalmú mellékletei helyébe lépnek.


4. § E rendelet 2018. június 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
                         Dr. Szabó Tibor                                              Miklósné Pető Rita

                            polgármester                                                         aljegyző
Kihirdetve: 2018. június 27.                                                                                                                 Miklósné Pető Rita    

                                                                                                                         aljegyző

Mellékletek