Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014 (II.12.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2014. 02. 13 - 2014. 02. 13


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró területileg illetékes fogyasztói érdek-képviseleti szerv véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 7/A. §-a.


            2. §      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                         Dr. Szabó Tibor                                          Miklósné Pető Rita

                            polgármester                                                      aljegyző
Kihirdetve: 2014.02.12.


                                                                                               Miklósné Pető Rita

                                                                                                        aljegyző