Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016 (VII.13.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról

Hatályos: 2016. 07. 15

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

11/2016. (VII.13.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésé 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásának figyelembevételével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések, fogalom-meghatározások


1. § (1) Jelen rendelet hatálya minden olyan a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) értelmező rendelkezései szerinti ingatlanhasználóra (a továbbiakban: ingatlanhasználó) vonatkozik akik, vagy amelyek állandó, vagy ideiglenes jelleggel Martonvásár város területén tartózkodnak, illetve a településen tevékenységet végeznek.

(2) A köztisztaság megőrzésében (1) bekezdés szerintiek kötelesek hathatósan közreműködni, és a környezet szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

(3) Jelen rendelet vonatkozásában a Ht. értelmező rendelkezései irányadóak.

(4) A közszolgáltatási terület határa Martonvásár Város közigazgatási területe.

(5) E rendelet alkalmazásában:

 1. házhoz menő gyűjtés: a közszolgáltató által megvalósított olyan elkülönített gyűjtés, melynek keretében az önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékfajtákat a közszolgáltató az ingatlanhasználótól átvéve szállítás során is elkülönítetten kezeli
 2. hulladékgyűjtő naptár: azon előre meghatározott ürítési napok jegyzéke, melyeken a vegyes hulladéknak, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladéknak az ingatlanhasználótól a Közszolgáltató általi szállítása megvalósul és amely tartalmazza az ürítés útvonalát is.
 3. szüneteltetés: olyan jogintézmény, amelynek alapján az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé tett írásbeli bejelentése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása a Közszolgáltató által felfüggesztésre kerül.
 4. Tetra Pak hulladék: olyan kartondoboz hulladék, amelynek anyaga 75%-ban papír, 20%-ban polietilén, 5%-ban alumínium,
 5. többlethulladék: az ingatlanhasználónál keletkező, a közszolgáltatási szerződés szerinti gyűjtőedény méretét alkalmanként meghaladó háztartási hulladék.
 6. üdülőingatlan: „a helyi adókról” szóló 1990. évi C. törvény 52. § 20. pontjában meghatározott ingatlan, vagy üdülőként használt ingatlan


2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó, valamint a közszolgáltatási szerződés


2. § (1) Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszabályban foglaltak szerinti biztosításáról a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra (a továbbiakban: Társulás) átruházott hatáskörök útján gondoskodik.

(2) Az ingatlanhasználókkal a közszolgáltatás igénybevétele érdekében a jogszabályban meghatározott szolgáltatóval (a továbbiakban: Közszolgáltató) kötendő szerződés az alábbiakat tartalmazza:

 1. a közszolgáltató azonosító adatait, valamint az ingatlanhasználónak a Ht. 38. § (3) bekezdése szerinti adatait,
 2. a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
 3. a teljesítés helyét,
 4. az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,
 5. a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját,
 6. a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
 7. a szerződés módosításának, feltételeit,
 8. szerződéskötés helyét, idejét
 9. szerződő felek aláírását.

 (3)    a) A Társulás által kiválasztott közszolgáltató 2024. január 26. napjáig a DEPÓNIA Nonprofit Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft., és a „VHG” Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konzorciuma (a továbbiakban együttesen: Közszolgáltató), melynek a kijelölt közszolgáltatója a DEPÓNIA Nonprofit Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. Jelen rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet Martonvásár Város közigazgatási területére kiterjedően a „VHG” Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.

b) A Közszolgáltató az önkormányzattal a lakossági hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására Együttműködési megállapodást köt. A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának, és az ingatlan tulajdonlásának a ténye hozza létre.

(4)       A Depónia – VHG Konzorcium tagjainak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

 1. a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft esetén 77,029 %,
 2. a Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft esetén 22,971 %.


3. Települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, elhelyezése, közszolgáltatási díj fizetése


3. § (1) A természetes személy ingatlanhasználó köteles gondoskodni a közszolgáltatás igénybevétele útján az ingatlanon - amennyiben az ingatlan több lakóegységből áll, úgy lakóegységenként - keletkezett települési hulladék hulladékfajtánként történő gyűjtéséről, és azt – a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel - a közszolgáltatónak 6. § (1) bekezdés szerinti rendszeres időközönként az ingatlantól vagy - amennyiben több lakó-, illetve rendeltetési egységből áll (továbbá: egység) - a lakóegységtől átadja.

(2) A Közszolgáltató kötelessége, hogy az (1) bekezdésben meghatározottaktól az ott rögzített hulladékot a 7. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerinti rendszerességgel elszállítsa. A Közszolgáltatót szolgáltatási kötelezettség terheli.

(2a) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a vegyes hulladék kezeléséről igazolható módon:

a) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

c) a hulladék szállítónak történő átadása,

d) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

e) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

f) a hulladék kereskedőnek történő átadása,

g) a hulladék közszolgáltatónak történő átadása - ideértve a hulladék hulladékgyűjtő ponton vagy hulladékgyűjtő udvarban történő átadásának esetét is -, vagy

h) a hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadása útján gondoskodik.

(3) A (7) bekezdés szerinti kedvezményre jogosult ingatlanhasználó a vele egy háztartásban élők számának adatát az Országos lakcímnyilvántartás alapján kiállított adatszolgáltatás alapján a szolgáltató ügyfélszolgálatán köteles igazolni.

(4) Az ingatlanhasználó az ingatlan használatában, használójában bekövetkezett változásról köteles a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Közszolgáltatót tájékoztatni.

(5) A 6. § (1) bekezdésében foglalt hulladékok előkészítése, illetve elszállítása, az ingatlanhasználó – Közszolgáltató felé benyújtott kérelmében foglalt – választása szerint, szabványosított

a) 120 literes tároló edényben, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 17 kg;

b) 80 literes tároló edényben, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 11 kg;

c) 60 literes tároló edényben, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 8 kg;

d) a megfelelő teherbírású maximum 110 liter űrtartalmú átlátszó zsákban, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 15 kg

történik, amelyet a használó a 4. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig saját ingatlanán belül köteles tárolni.

(6) Az (5) bekezdés d) pontjában meghatározott hulladéktartó alkalmazása kizárólag a 6. §-ban meghatározott elkülönítetten gyűjtött, többlet háztartási hulladék, vegyes hulladék valamint hamu elszállítása körében alkalmazható.

(7) Az (5) bekezdés c) pontjában meghatározott hulladéktartó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság fennállása esetén, annak a 3. § (3) bekezdésében meghatározott módon történő igazolását követően vehető igénybe. Jelen rendelet az ingatlanhasználó részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozóan kedvezményt nem állapít meg.

4.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a hulladékszállítási szolgáltatás igénybe vételére jogosító matricát a hulladékgyűjtő edény fedelének külső felületére jól látható helyre felragasztani; annak jó állapotát megőrizni.

(2) Az ingatlanhasználó kötelezettsége a szemétgyűjtő edényeket, (kukák) zsákokat a megadott szállítási napon reggel 7 órára, de előző nap 19 óránál nem korábban, a szállító gépjárművel megközelíthető ingatlan előtti közterületre kihelyezni és mindaddig - de legkésőbb 18 óráig - kint hagyni, míg az ürítés meg nem történik.

(3) Az edények kihelyezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy azok sem a gyalogos, sem a közúti forgalmat ne akadályozzák.

(4) Az elszállítás után az üres tároló edényt az ingatlanhasználó saját területén köteles elhelyezni.

(5) Az ünnepnap miatt elmaradt hulladékgyűjtés pótlásáról a Közszolgáltató az ünnepnapot közvetlenül követő két munkanapon belül kell, hogy gondoskodjon. Ettől eltérő gyűjtésről a Közszolgáltató a település lakosságát hirdetmény útján tájékoztatni köteles.

5. § (1) A hulladékgyűjtő tartályba nem szabad a 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem minősülő hulladékot elhelyezni.

(2) Az egyéb hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa a Közszolgáltatóval szerződést köthet, vagy a jogszabályok rendelkezései szerint gondoskodik annak elhelyezéséről. 

(3) A tároló edények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(4) A gyűjtésre szolgáló edényt úgy kell használni, hogy annak tartalma se a talajt (burkolatát), se a levegőt ne szennyezze, és bűzt ne terjesszen. A gyűjtő edénybe inert hulladékot (építési anyag és maradványai) veszélyes hulladékot (folyadékot, vegyszert, maró anyagot, tűz és robbanásveszélyes, parázsló anyagot,) elektronikai hulladékot (akkumulátort, elemet, elektronikai berendezések), orvosságot elhelyezni tilos. A gyűjtő edényt lefedett állapotban kell tartani.

(5) Ha az edényben olyan hulladékot helyeztek el, mely nem felel meg a 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak, úgy a Közszolgáltatást végző az elszállítást megtagadhatja.

(6)A többlet hulladék elszállítására a Közszolgáltató külön feltételek teljesítése mellett igény szerint lehetőséget biztosít.

6. § (1)            A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében köteles a papír, műanyag, fém és üveg, mint elkülönítetten gyűjtött hulladék szelektív begyűjtését megszervezni és a szolgáltatás ellátását folyamatosan biztosítani.

(2)      A Közszolgáltató részére meghatározott szelektív begyűjtés magába foglalja a Martonvásár város közigazgatási területén képződő települési szilárd hulladék jogszabályi, hatósági előírások szerinti kezelését, hasznosítását, valamint ártalommentes elhelyezését.

(3)      A szelektív begyűjtés történhet

     a)   házhoz menő begyűjtés,

     b)   intézményekben történő gyűjtés

módszerrel. A papír-, fém-, műanyag hulladékot a közszolgáltató házhoz menő szállítással, az üveg hulladékot gyűjtőszigetek, gyűjtőpontok működtetésével gyűjti és szállítja el.

(4) Az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles a csomagoló anyagot (pet, műanyag alapú csomagoló anyagok, műanyag flakonok, italos karton, fém italos doboz) edényben, vagy a 3. § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott zsákban, a műanyag kupak eltávolítását követően szennyeződés mentesen, összetaposva, valamint a papír hulladékot kötegelve elkülönítetten szabvány hulladékgyűjtő edényben, vagy az ingatlanhasználó által beszerzett, lehetőség szerint átlátszó zsákban gyűjteni és a Közszolgáltató részére átadni. Az így átadott szelektíven gyűjtött hulladékot a Közszolgáltató mennyiségi korlátozás nélkül köteles elszállítani.

(5) A vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni a papír-, üveg-, műanyag és fém hulladékot, amelyek elszállítása házhoz menő begyűjtéssel történik havi egy alkalommal, a Közszolgáltató által előre meghatározott időpontban.

7. § (1)  A közszolgáltatási díj magában foglalja:

a)   a vegyes hulladék gyűjtését és ártalmatlanítását:

aa) állandóan lakott ingatlan/lakóegység esetén heti rendszerességgel, évi 52 alkalommal,

ab) időszakosan használt (üdülő ingatlan/lakóegyég) esetén április 1-jétől szeptember 30-ig, évi 26 alkalommal,

b) rendszeresen az 5. § (3) bekezdés b) szerinti ingatlanokból az elkülönítetten gyűjtött hulladék (papír, fém műanyag, továbbá üveg),

c)  évi 1 alkalommal lomhulladék,

d) szeptember 1-jétől április 30-ig 5 alkalommal a hamu

elszállítását.

(2)       A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, az 5. §-ban foglaltak keretében, további közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség nélkül, évi 12 alkalommal az elkülönítetten gyűjtött hulladék (papír, fém, műanyag) háztól való elszállításáról is gondoskodik.

(3) Mentesül az ingatlanhasználó a szolgáltatás díjának megfizetése alól, amennyiben az ingatlan beépítetlen és azon háztartási hulladék, háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, vegyes hulladék, települési hulladék, hamu, elkülönítetten gyűjtött hulladék, és lomhulladék nem keletkezik.

8. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás vonatkozásában érvényes kizárólag írásban, a szünetelés megkezdését megelőzően legalább 15 nappal, a szünetelés lejárta várható időpontjának megjelölésével kérheti a Közszolgáltatótól abban az esetben, ha teljes felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlana legalább 3 hónapig nincs használatban, azaz az ingatlanban senki sem tartózkodik. A közszolgáltató a közszolgáltatás szüneteltetését a bejelentésben megjelölt időponttól vagy a bejelentés után számított 30. napot követő hónap első napjától kezdi meg a megjelölt határidőig, illetve az újabb változás bejelentéséig. Szüneteltetés csak abban az esetben lehetséges,

a) ha a szüneteltetéssel érintett ingatlan vonatkozásában érvényes közszolgáltatási szerződés áll fenn;

b) ha a szüneteléssel érintett ingatlan lakatlan vagy lakatlan beépítetlen, továbbá üdülőingatlan, üdülőként használt ingatlan, és az Országos lakcímnyilvántartás alapján kiállított adatszolgáltatás alapján az ingatlanhasználó a szolgáltató ügyfélszolgálatán igazolja, hogy az ingatlanra vonatkozóan sem állandó, sem tartózkodási hely bejelentést nem tart nyilván;

c) ha a szüneteltetés időtartama alatt ingatlanhasználó legalább egy közüzemi szolgáltatás tekintetében a szolgáltató által kiállított közüzemi számlákkal igazolja, hogy az ingatlanon energiafelhasználás nem történik.

(2) A szüneteltetés alkalmanként legfeljebb hat hónap időtartamra kérhető. A kérelem korlátlan alkalommal megismételhető.

(3) Közszolgáltató jogosult a helyszínen ellenőrizni a szüneteltetési nyilatkozat valóságtartalmát, amelyről jegyzőkönyv kerül kiállításra.

(4) A nem kötelező szolgáltatások igénybevétele esetén a díjakra vonatkozóan a felek külön megállapodása az irányadó.

(5) Az ingatlan lakatlan, beépítetlen lakatlan mivoltát, üdülő, valamint üdülőként használt jellegét a kérelmező ingatlanhasználónak kell igazolnia, a települési önkormányzat által kiállított erre vonatkozó igazolás alapján.

(6) A szüneteltetésre vonatkozó kérelmet a jelen rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon kell a Közszolgáltatónál benyújtani. A szüneteltetés együttes feltételeinek igazolása esetén a szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának napjával állnak be. A nyomtatványhoz mellékelni kell azt az igazolást, amely a szüneteltetés feltételeinek fennállását igazolja.

(7) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetést érintő bármely változást a kérelmező ingatlanhasználó köteles a változás bekövetkezésétől számított öt munkanapon belül a Közszolgáltatónál változás bejelentési eljárás keretében bejelenteni.

9. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.

(2) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó számla ellenében, a számla kézhezvételének napját követő 15 napos határidőn belül, negyedévente, utólag köteles megfizetni.

(3) A közszolgáltatási díj fizetésének módja:

a) készpénz,

b) csoportos beszedési megbízás,

c) banki átutalás, vagy

d) készpénzátutalási megbízás.

(4) A díjfizetési módot az ingatlanhasználó szabadon választja meg, valamint jogosult a választott fizetési módot változás bejelentési eljárásban megváltoztatni.

(5) A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények megvásárlásáról, pótlásáról, elhelyezéséről és javításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A szabvány gyűjtőedényt – igény esetén – a Közszolgáltató bérleti díj ellenében, bérleti szerződés alapján biztosítja az ingatlanhasználónak.

10. § A lomhulladék elszállítása a - a Közszolgáltató és az ingatlan/lakóegység használója által egyeztetett időpontban - évente egy alkalommal térítésmentesen, házhoz menő szolgáltatással történik. Lomhulladékot szállításra előkészíteni csak az ingatlanon belül lehet, közterületen elhelyezni tilos. Térítésköteles a lomhulladék szállítása évi egy alkalmat meghaladóan, vagy közszolgáltatási díj-hátralék fennállásakor.


4. Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet 2016. július 15. napján lép hatályba.

 1.  Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testültének a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 14/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete.    Dr. Szabó Tibor                                                              Miklósné Pető Rita

      polgármester                                                                               aljegyző


Kihirdetve: 2016. július 13.

                                                                                                                    Miklósné Pető Rita

                                                                                                                            aljegyző

Mellékletek