Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 10. 05

*Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11. §-ában–kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva következőt rendeli el:I. fejezet

A MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA


1.§  (1) E rendelet hatálya Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (a továbbiakban: Testület), annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

      (2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, a felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.

    (3) A  Testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek           

  1. az Önkormányzat
  2. és gazdálkodásának végrehajtó szerveként a Hivatal,   
  3. a Brunszvik Teréz Óvoda,
  4. Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár,

(továbbiakban: intézmények), melyek gazdasági feladatait, munkamegosztási megállapodás alapján a Hivatal látja el.

       (4) A Testület a 2014. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá.


**2. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi bevételeit 501.328 E Ft-tal növeli és 2.316.865 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. sz. melléklet szerint.


***3.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi kiadásait 501.328 E Ft-tal növeli és 2.316.865  E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.                     

  1. A beruházásokat és felújításokat a 7-8. mellékletek tartalmazzák

 (3) A „Martongazda” Kft. finanszírozását és kötelező feladatait a 10. melléklet tartalmazza.


4. § Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszám előirányzat 86,06 fő, amelynek részletezését az 9. melléklet tartalmazza.


  1. § Az Önkormányzat 2014. évi, több éves döntésekből származó kötelezettségeit e rendelet  11. melléklete szerint állapítja meg.


     6. § (1) A Testület a tervezett feladatok megvalósítása érdekében – a kiadások fedezetéül szolgáló bevételek éven belüli időleges elmaradása esetén felmerülő likviditási hiány áthidalására is – igénybe vehető likvidhitel keretösszegét legfeljebb 60.000 E Ft-ban határozza meg .

  1. A Testület felhatalmazza a Polgármestert az (1) bekezdésben rögzített hitelfelvételre vonatkozó hitelszerződés megkötésére.


 7. §  (1) Az intézmények költségvetési támogatását érintő finanszírozás folyamán a jóváhagyott előirányzattól eseti illetve célfeladat miatti eltérést a Polgármester külön intézkedése szerint, hatáskörében engedélyezhet, továbbá az előirányzat felhasználást ideiglenesen felfüggesztheti, az előirányzatokat zárolhatja.

 (2)   Az Önkormányzat, a Hivatal, továbbá az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő intézmények, költségvetésüket érintő pénzforgalmukat önálló intézményi fizetési számlán bonyolítják.

 (3)   A Hivatal, az önkormányzat és intézményei közötti - a feladatok finanszírozására szolgáló - pénzforgalom lebonyolítását az adott időpontban rendelkezésre álló források összességéből teljesíti, az előirányzat-felhasználási ütemterv figyelembevételével.

 (4)   A költségvetési feladatok finanszírozása az (1) bekezdés szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, a pénzügyi és költségvetési szabályok előírásainak megfelelően benyújtott utalványrendelet alapján, az intézmények saját bevételeinek figyelembevételével történik.

 (5)   A 2013. évi intézményi költségvetési pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt (szabad) része, elsősorban tartalékképzésre fordítható, melynek pontos céljait a 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet szabályozza. II. fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI

ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL,

TELJESÍTÉSÉVEL, FELHASZNÁLÁSÁVAL

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK8. § (1) A Testület az Önkormányzat költségvetésének tartalékait a 5. melléklet szerint állapítja meg. A tartalék előirányzatok mindenkori értékhatáráig történő felhasználást a Polgármester hatáskörébe utalja.

   (2) A Testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati rendeletben, képviselő-testületi határozatban rögzített feladatok teljesítésére, a bevételi és kiadási előirányzatok saját hatáskörében történő módosítására, a kiadási előirányzatok átcsoportosítására.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti hatáskörben engedélyezett (pót-) előirányzatok megállapításáról a Polgármester az intézmények vezetőit a döntést követően, a Testületet pedig a 13. § (1) bekezdése szerinti, soron következő ülésén tájékoztatja.

 (4)  Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása tekintetében, a felhatalmazott személyek által gyakorolt kötelezettségvállalás, utalványozás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott bevételi és kiadási költségvetés (költségvetési keret, előirányzat) időarányosan (likviditásában is) fel nem használt és le nem kötött (törvényesen szabad) része biztosítja-e a fedezetet.

 (5) A jóváhagyott előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv vezetője jogkörében eljárva:

a) a feladatváltozás miatti megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel,

b) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,

c) a költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység  szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződést külső személlyel, szervezettel csak abban az esetben köthet, ha az adott feladat ellátására nem alkalmaz közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében munkavállalót,

d) garantált illetményen felüli illetményt dolgozója részére nem állapíthat meg,


9. § Az Önkormányzat felújítási és beruházási cél, illetve feladat előirányzatainak felhasználására – a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában – e rendelet és a feladatokhoz kapcsolódó Testületi határozatok figyelembevételével a Polgármester saját hatáskörében intézkedik, és a 13. § (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének megfelelően a Testületnek beszámol.


10. § E rendelet 1. mellékletekben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történik.


11. §    A költségvetés részletes kiadási és bevételi előirányzatait az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni a 5-6. számú mellékletek szerint.


    12.§ (1) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadásokra a kedvezményezettel megkötött támogatási megállapodás, szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásokban a támogatott szervezet, illetve magánszemély számára számadási kötelezettséget kell előírni a részére céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Számadási határidőként felhasználást követő 30 napot, de legkésőbb a költségvetési évet követő 90. napot kell kikötni.

 (2) A megkötött szerződéseket az aláírást követő 30 napon belül a Hivatal pénzügyi osztályára kell leadni. III. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK

MÓDOSÍTÁSA


13. § (1)    Martonvásár Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét továbbá a 8.§ (1)-(2) bekezdései figyelembevételével legalább az időszaki (féléves, három negyedéves, éves) költségvetési beszámolók tárgyalásának időpontjában, de legkésőbb december 31-i hatállyal a zárszámadás elkészítésének határidejéig módosítja.

 (2)    Az intézmények vezetői – a (3) bekezdésben foglaltak szerinti többletbevételből – saját előirányzat-módosítási hatáskörében, a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat megemelhetik.

 (3)  Az intézmények vezetői, az (1) bekezdés szerinti időszakban a (2) bekezdésben biztosított hatáskörében, a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeit saját hatáskörükben, elsősorban az alaptevékenységgel összefüggő dologi kiadásokra használhatják fel.

A céljellegű (pályázati feltételként meghatározott, vagy szerződésben foglalt átadott pénzeszközök kapcsán felmerülő) többletbevételeket - a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülő költségek többletbevétel terhére történő elszámolása mellett - a kitűzött célra használhatják fel.

 (4)    Az intézmények ellátási, térítési díjbevételeit támogatásértékű bevételként kell figyelembe venni, azok előirányzatai intézményi hatáskörben nem módosíthatóak.IV. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


14. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során, 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2)   E rendelet 14 mellékletet tartalmaz.


Dr. Szabó Tibor                                                                     Dr. Szabó-Schmidt Katalin

    Polgármester                                                                                      Jegyző


Kihirdetve: 2014. február 26.


                                                                                                    Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                                        Jegyző

____________________________________________

* módosította: 2014. 06. 26-i hatállyal Martonvásár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet, valamint a Martonvásár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2014. (X. 01) önkormányzati rendelet

** 2014. 06. 26-tal módosította a 13/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a, 2014. X. 01-től módosította a 17/2014. (X. 01) önkormányzati rendelet 1. §-a. 2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, 2015. 05. 01-tól módosította

*** 2014. 06. 26-tal módosította a 13/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a, 2014. X. 01-től módosította a 17/2014. (X. 01) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a, 2015. 05. 01-tól módosította

Mellékletek