Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 01 - 2015. 05. 02


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

5/2015.  (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


 1.§  Martonvásár Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetésről szóló, többször módosított 6/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2014. évi bevételeit 501.328 E Ft-tal növeli és 2.316.865 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”


2.§  Az ÖR 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2014. évi kiadásait 501.328 E Ft-tal növeli és 2.316.865 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

                                                                                                                            

     3.§ E rendelet 1-12. mellékletei az ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.


4.§ E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. december 31-től kell alkalmazni.

Dr. Szabó Tibor                                                                        Miklósné Pető Rita                                                          polgármester                                                                                    aljegyző


Kihirdetve: 2015. április 29.


                                                                                               Miklósné Pető Rita

                                                                                                        aljegyző


Mellékletek