Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018 (VIII.29.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet II. módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 30 - 2018. 09. 09


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

11/2018.  (VIII.29.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet II. módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


 1.§  Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „2. § Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételeit 109.605 E Ft-tal növeli és 4.162.333 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.


2.§  Az ÖR 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásait 109.605 E Ft-tal növeli és 4.162.333 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.

                       

     3.§ E rendelet 1- 11. mellékletei ÖR azonos számú és tartalmú mellékletei helyébe lépnek.


4.§ E rendelet 2018. augusztus 30-án lép hatályba és az azt követő 10. napon hatályát veszti, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
Dr. Szabó Tibor                                                        Miklósné Pető Rita      polgármester                                                                    aljegyző
Kihirdetve: 2018. augusztus 29.                                                                                                                 Miklósné Pető Rita                                                                                                                      aljegyző


Mellékletek