Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2015. 02. 28
[1] Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. §-ának (1) bekezdésében, 25. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. §-ának (3) bekezdésében, 37/A. §-ának (3) bekezdésében, 43/B. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 45. §-ának (1) bekezdésében, 46. §-ának (1) bekezdésében, 48. §-ának (4) bekezdésében, 50. §-ának (3) bekezdésében, 58. §-ának (2) bekezdésében, 62. §-ának (2) bekezdésében, 92. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 115. §-ának (3) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet[2]

Eljárási szabályok


1. §   Az e rendeletben szabályozott ellátások vonatkozásában a Képviselő-testület szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatásköreit

a) a méltányos közgyógyellátás megállapítása esetén a jegyző,

b) az a) pontban nem szabályozott esetekben a polgármester

átruházott hatáskörben gyakorolja.

2. §   (1)     A szociális és gyermekvédelmi ellátásra irányuló eljárást        a Martonvásári Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) írásban előterjesztett kérelemre lehet megindítani.

    (2) A kérelmet az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti kérelem nyomtatványon.

3. §   (1)     A kérelmezőnek a kérelemben, vagy annak mellékleteként benyújtott dokumentumban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.

         (2)     A jövedelem számításához felhasználható nyilatkozatok, igazolások:

             a)      havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről kiállított igazolás,

             b)      a társadalombiztosítás keretében folyósított rendszeres pénzellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző egy havi igazolószelvény,

             c)      álláskeresési támogatások esetén az azt megállapító határozat,

             d)      egyéb, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelme esetén az Szt. 10.§ (2)-(5) bekezdéseinek rendelkezései szerint megállapított jövedelemről szóló nyilatkozat,

             e)      alkalmi munkavállaló esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata és mellé az illetékes Munkaügyi Központ kirendeltségével történő együttműködésről szóló – 30 napnál nem régebbi – igazolás.

4. §   A pénzbeli ellátások kifizetése házipénztárban, illetve igény szerint átutalással történik.

5. §   (1)     A pénzbeli ellátások folyósítása a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint történik.

         (2)     Amennyiben az ápolási díjra való jogosultság megszűnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. 

6. §   (1)      Amennyiben a kérelmező életkörülményei az azonnali segítséget indokolják, az ellátás bizonyító eljárás nélkül, a rászoruló nyilatkozata alapján is megállapítható.

    (2)  Az Szt. 10. §-ának (6) bekezdésében foglaltakat az ápolási díj kérelmek elbírálásához becsatolt jövedelemnyilatkozatok vitatása esetén alkalmazni kell.


II. Fejezet[3]

Pénzbeli ellátások


7. §   Az önkormányzat a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására a következő pénzbeli szociális ellátásokat állapítja meg:

             a)      ápolási díj,

             b)      önkormányzati segély.


1. Ápolási díj


8. §   Az önkormányzat az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj ellátást (a továbbiakban: helyi ápolási díj) biztosít.

9. §   Helyi ápolási díjra jogosult az, aki a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontja szerinti hozzátartozóként – a jegyes kivételével – 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és megfelel a következő feltételeknek:

    a)      a háztartásában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár

             aa)    nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

             ab)    egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át

             nem haladja meg,

    b)      a kérelmező az ápolási-gondozási tevékenység ellátására alkalmas,

    c)      az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki szerződés nem áll fenn.

10. § Az ápolást végző személy az Szt. 42. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha nem gondoskodik

              a)    az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről:

                     aa)    a megfelelő – legalább napi egyszeri – meleg étel biztosításáról,

                     ab)    a gyógyszerhez való hozzájutásról,

                     ac)    egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról,

              b)    az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményének biztosításáról, különösen:

                     ba)    a fürdetésről, mosdatásról,

                     bb)    a lakás takarításáról és tisztántartásáról,

    c)      az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.

11. § Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást végző rendszeres időközönként ellenőrzi, és az ellenőrzési tapasztalatairól évente vagy nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetében az ellenőrzést követően haladéktalanul értesíti a jegyzőt.

12. § A helyi ápolási díj havi összege az ápolási díjra az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.


2. Önkormányzati segély


13. § (1)     Az önkormányzati segély adható

             a)      eseti jelleggel évente legfeljebb 6 alkalommal,

             b)      meghatározott időszakra havi rendszerességgel,

             c)      kamatmentes kölcsön formájában.

         (2)     Önkormányzati segély adható a 14. - 15. §-ban megállapított feltételek mellett

                  a)      az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti formában azon személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak,

                  b)       az (1) bekezdés szerinti formában azon személyek részére, akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt különösen

                            ba)  haláleset,

                            bb)  betegség, elemi kár bekövetkezése,

                            bc)  a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, gyermek fogadásának előkészítése, iskoláztatás biztosítása, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése

                            miatt segítségre szorulnak,

                  c)       az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti formában azon személyek részére, akik a családban nevelkedő gyermek(ek) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

14. § Önkormányzati segélyben az a személy részesíthető, ahol az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg

         a)       a családban élők, a családdal egy lakásban élő egyedülálló, valamint az egy lakásban együtt élő egyedülállók esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 

         b)       gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetén, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

         c)       egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225%-át.

15. § (1)     A 14. §-ban foglaltakon túl önkormányzati segélyben részesíthető a 13. § (2) bekezdés b) pont

                  a)       ba) pontja esetén az, aki

                            aa)  a haláleset bekövetkezésétől számított 3 hónapon belül közeli hozzátartozója eltemettetéséről maga gondoskodik és

                            ab)  a temetés költségei nem haladják meg a helyben szokásos legolcsóbb temetés 150 %-át és

                     ac)  az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át,

                  b)       bb) pontja esetén a kérelmező jövedelemhatárra tekintet nélkül.

    (2)     A 13. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szempontjából nem minősül elemi kárnak, ha annak bekövetkezése rendszeres karbantartással megelőzhető lett volna, vagy gondatlanság állapítható meg.

16. § (1)     A támogatás összege

                  a)      a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-áig terjedő összeg,

                  b)      a 13. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400%-áig terjedő összeg,

                  b)      de legfeljebb évente a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500%-áig terjedő összeg.

         (2)     A 13. § (2) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10%-ának megfelelő összeg. A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 150.000.- Ft.

         (3)     Méltányosságból a helyben szokásos temetési költség 20%-ának megfelelő segély állapítható meg a temettető részére, ha családjában az egy főre jutó havi családi jövedelemhatár nem éri el az öregségi nyugdíjminimum összegét és a temetés költsége nem haladja meg a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget.

         (4)     Nem állapítható meg 13. § (2) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti segély, ha az igénylő és az elhunyt között tartási, életjáradéki szerződés áll fenn, és a szerződésben az igénylő a temetés költségeit vállalta, vagy a korábban elhalt személy újratemetésének költségeihez kérnek támogatást, valamint szociális temetés igénybevétele esetén.

17. § (1)     Kamatmentes kölcsön évente egy alkalommal állapítható meg háztartásonként.

         (2)     A kölcsön összegét havi egyenlő részletekben kell visszafizetni a kölcsön folyósításának évén belül.

         (3)     Az önkormányzat éves költségvetésében a szociális ellátásokra meghatározott előirányzat legfeljebb 10 %-a nyújtható kamatmentes kölcsön formájában.

18. § (1)     Az a személy,

                   a)      aki az adott évben maximálisan meghatározott alkalommal vagy összegben már részesült önkormányzati segélyben,

                   b)      akinek az egy főre számított havi családi jövedelme a rendeletben meghatározott mértéket meghaladja

                   és létfenntartását veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzetbe került, kárának enyhítésére, évente legfeljebb egy alkalommal kérheti önkormányzati segély eseti jelleggel történő megállapítását.

19. §  (1)     A segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

                   a)    az illetékes szakhatóság és/vagy a Szent László Völgye Segítő Szolgálat (a továbbiakban: Segítő Szolgálat) véleményét, továbbá szükség esetén az orvosi szakvéleményt, melyet a Hivatal szerez be,

                  b)     a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla másolati példányát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,

                  c)     a jövedelmi helyzetet igazoló dokumentumokat,

                  d)     a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 65. § (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatot és igazolásokat

                  a kérelem nyomtatványon meghatározott esetekben és módon.

         (2)     A jövedelemszámításnál a kérelem benyújtását megelőző hónapot kell figyelembe venni.


3. Aktív korúak ellátása


20. § (1)     Az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján – az Szt. 37. § (1) bekezdés a)–c) pontján túl – rendszeres szociális segélyre jogosult, akinek az aktív korúak ellátásán belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultsága fennáll, de a foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat során a munkavégzésre alkalmatlannak minősítették – állapotának fennállásáig.

         (2)     Az (1) bekezdésben meghatározott személy munkavégzésre alkalmatlan állapotának fennállását köteles félévente háziorvosi igazolás bemutatásával igazolni.

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Segítő Szolgálatot jelöli ki az Szt. 37/A. § (1) bekezdése szerinti együttműködésre.

22. § (1)     Kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell

             a)      a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint

             b)      az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről.

         (2)     Az együttműködésre kijelölt szerv számára a rendszeres szociális segély megítéléséről szóló határozatot azonnal meg kell küldeni.

         (3)     A segélyezett köteles a rendszeres szociális segély megítéléséről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül személyesen megkeresni az együttműködésre kijelölt szervet azért, hogy ott nyilvántartásba vetesse magát.

         (4)     Az együttműködésre kijelölt szerv ellenőrzi, hogy a hivatal által megküldött, rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogosultja a (3) bekezdésben meghatározott határidőre nyilvántartásba vetette-e magát.

         (5)     Ha a segélyezett a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, és akadályoztatása indokául hiteles szerv igazolását bemutatni nem tudja, az együttműködésre kijelölt szerv tájékoztatja a Hivatalt arról, hogy a segélyezett az együttműködési kötelezettségének nem tett eleget.

23. § (1)     Az együttműködésre kijelölt szerv

             a)      a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi,

             b)      a kérelmezőt nyilvántartásba vételt követően tájékoztatja

                      ba)       a beilleszkedést segítő program előkészítésének menetéről,

                      bb)       a beilleszkedést segítő programok típusairól,

                      bc) az együttműködési szabályokról való megállapodási kötelezettségről,

             c)      kidolgozza a segélyben részesülő személy szociális helyzetének és mentális állapotának megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot,

             d)      a beilleszkedési programról a segélyben részesülő személlyel írásban a nyilvántartásba vételt követően megállapodást köt,

             e)      folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel, és legalább 3 havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását,

             f)       legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a nem foglalkoztatott személy bevonásával – módosítja a programot.

    (2)     Az együttműködésre kijelölt szerv köteles

             a)      jelezni a jegyzőnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,

             b)      megküldeni a jegyzőnek a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról szóló értékelését, ezzel tájékoztatva a program végrehajtásáról.

24. § A beilleszkedést segítő programok típusai a következők:

    a)      kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel és a munkába állást segítő szervezetekkel – az álláskeresők klubja,

    b)      az egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel,

    c)      az életmódformáló foglalkozásokon való részvétel, ezen belül

             ca)    az életvezetési képesség megőrzését, javítását célzó az egyént és családját érintő személyes megbeszélések, csoportos foglalkozások,

             cb)    a különböző problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató előadások,

             cc)    az alapvető személyi higiénia kialakítására irányuló előadások,

             cd)    a segélyben részesülő lakókörnyezetének rendben tartását célzó előadások,

    d)      a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése,

    e)      a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel,

    f)       munkalehetőség felajánlása,

    g)      az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel, és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés,

    h)      a munkavállalási esélyek növelése érdekében a munkaadónál történő rendszeres érdeklődés, jelentkezés.

25. § (1)     A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell

             a)      a program tartalmát,

             b)      a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását, amelyből egyértelmű, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg, ennek érdekében célszerű meghatározni a kötelezettség rendjét, időtartamát és mértékét,

             c)      azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az együttműködési kötelezettség megszegését jelenti.

    (2)     A segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha

             a)      a  28. § (6) bekezdésében meghatározott eset áll fenn,

             b)      nem működik közre a 29. § (1) bekezdésében meghatározott és a segélyezett közreműködésével ellátható feladatok végrehajtásában,

             c)      a segélyezett a beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásban a számára előírt kötelezettségeket nem, vagy nem az előírt módon teljesíti.


4. Aktív korúak ellátására és normatív lakásfenntartási támogatásra

való jogosultság egyéb feltételei


26.§  (1)       A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év bármely hónapjában benyújtható.

         (2)     A normatív lakásfenntartási támogatásra és aktív korúak ellátásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja az általa lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel körülhatárolt területét, valamint a ház előtti járdát tisztán tartsa, az ingatlana állagát és rendeltetésszerű használhatóságát fenntartsa, valamint higiénikus állapotot biztosítson.


III. Fejezet[4]

Természetben nyújtott szociális ellátások


5. A természetben nyújtott ellátások fajtái


27. § Az önkormányzat az alábbi, szociális rászorultságtól függő természetben nyújtott ellátásokat biztosítja:

 1. köztemetés
 2. méltányos közgyógyellátás
 3. önkormányzati segély.


6. Köztemetés


28. § (1)     A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani.

         (2)     Köztemetés helye Martonvásár köztemető.

         (3)     Nem rendelhető el köztemetés, ha tartási, életjáradéki szerződés alapján mások eltartásában lévő személy eltemettetéséről az eltartást vállaló személy köteles gondoskodni.

         (4)     A polgármester az eltemettetésre köteles személyt az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti.


7. Méltányos közgyógyellátás


29. §  Az Szt. 50. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy

             a)      aki esetében az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem éri el, és

             b)      akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri vagy meghaladja.


8. Önkormányzati segély


            27. § (1)     Önkormányzati segély nyújtható természetbeni ellátásként különösen

a)     gyógyszertámogatásként,

b)     egészségügyi szolgáltatás díjaként,

c)     élelmiszertámogatásként,

d)     tüzelő segélyként,

e)     Erzsébet-utalványként,

f)      szolgáltatást vagy terméket nyújtó szervezet, intézmény számlájára történő közvetlen átutalással.

    (2)     A természetbeni ellátásként adható önkormányzati segélyt egy személy egy évben mindösszesen 60.000.- Ft összeghatárig veheti igénybe.

    (3)     A természetbeni ellátás esetén a Segítő Szolgálat közreműködik az

             a)     ellátási forma meghatározásában,

             b)     az ellátások ellátotthoz történő eljuttatásában,

             c)                  az ellátások és ellátottak körének meghatározásában.IV. Fejezet

Szociális alapszolgáltatások


10. Szociálpolitikai kerekasztal


34. § Az Szt. 58/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás szociálpolitikai kerekasztalt működtet.


11. Személyes gondoskodás formái


35. § Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

 1. étkeztetés,
 2. nappali ellátás,
 3. házi segítségnyújtás,
 4. családsegítés,
 5. közösségi ellátás,
 6. támogató szolgáltatás.


12. Étkeztetés


36. § (1)     Az étkeztetés keretében, térítési díj ellenében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

         (2)     Az Szt. 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy

             a)      70. életévét betöltötte,

             b)      az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést,

             c)      a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést,

             d) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést,

             e)      a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.

         (3)     Az étkeztetés megállapítható határozott és határozatlan időre. A határozatlan időre megállapított étkeztetést évente felül kell vizsgálni.

         (4)     [5]A kérelmező jövedelmét bizonyító igazolásokkal kapcsolatos eljárásra az Szt. 10. § (6)-(8) bekezdései az irányadók.

37. § (1)     Az önkormányzat az étkeztetést a Harmónia Gondviselés Szociális Gondozó Nonprofit Kft., 2462 Martonvásár, Szent László u. 11. közreműködésével biztosítja. Az önkormányzat a szolgáltatás teljesítésére ellátási megállapodást köt.

         (2)     Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározott

             a)      intézményben igénybe vehető étkezéssel – ide értve a helyben fogyasztást vagy étel elvitelét – vagy

             b)      intézményből az étel házhozszállításával

                  biztosítja.

    (3)     Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell rendelkezni.


13. Házi segítségnyújtás


38. §     (1)     Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében látja el.

    (2)     A házi segítségnyújtást igénybe vevőkről úgy kell gondoskodni, hogy az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében kell biztosítani.

    (3)     A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység kiemelten:

             a)      a gondozottal segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,

             b)      a háziorvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,

             c)      a higiénia megtartásában történő segítségnyújtás,

             d)      közreműködés az igénylő háztartásának vitelében,

             e)      segítségnyújtás a gondozottnak a környezetével való kapcsolattartásban,

             f)       segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, illetve annak elhárításában,

             g)      az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,

             h)      közreműködés szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében.

         (4)     A házi segítségnyújtás vonatkozásában a szociális rászorultság igazolására és a gondozási szükséglet megállapítására a gondozási szükség, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.02.) SzMM. rendelet az irányadó.

         (5)     A térítési díj meghatározásának alapjául szolgáló jövedelmet bizonyító igazolásokkal kapcsolatos eljárásra az Szt. 10.§ (6)-(8) bekezdései az irányadók.


14. Nappali ellátást nyújtó intézmény


39. § (1)     Az önkormányzat a szolgáltatás teljesítését a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében látja el.

         (2)     A nappali ellátást nyújtó intézményben (a továbbiakban: Idősek Klubja) a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását lehet biztosítani.

         (3)     A nappali ellátást nyújtó Idősek Klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségügyi állapotára tekintettel (különösen a pszichiátriai gondozott személyek) a (2) bekezdésben meghatározott ellátásra szorul.


15. Családsegítés


40. § (1)     Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait

             a)      családsegítő szolgálat működtetésével,                              

             b)      a személyes gondoskodást nyújtó intézmény keretében,

             c)      külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával a Segítő Szolgálat közreműködésével látja el.

    (2)     A Segítő Szolgálat által – az egyén és család számára – nyújtott szolgáltatás igénybevétele önkéntes.


16.  Közösségi ellátás


41. § Az önkormányzat a közösségi ellátás feladatainak ellátásáról a Segítő Szolgálat útján gondoskodik.


17.  Támogató szolgáltatás


42. § (1)     Az önkormányzat a támogató szolgáltatás feladatainak ellátásáról a Segítő Szolgálat útján gondoskodik

         (2)     A támogató szolgáltatás szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni az Szt. 65/C. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott személyeket.


18. A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátások közös szabályai


43. § (1)     [6]

         (2)     [7]

         (3)  Az intézményi ellátások és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az ellátások igénybevételének módjáról és feltételeiről a vonatkozó jogszabályok betartása mellett az intézményvezető dönt, melyről az ellátást igénylőt – a fizetendő térítési díj megjelölésével - írásban értesíti.

         (4)     Ha az igénylő a szükséges adatokat nem közli, a jogosultságot megállapító szerv 8 napos határidő kitűzésével felszólítja az igénylőt a hiánypótlásra.

         (5)     Ha az ellátást igénylő a térítési díj csökkentését vagy elengedését kéri, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Bizottsághoz fordulhat, mely határozattal dönt a beadványról.

         (6)     A 35. § b) d) és f) pontjában foglalt ellátások igénybevételére irányuló új kérelmek esetében a szociális rászorultságot vizsgálni kell.


44. § (1)     A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások közül

                  a)      az étkeztetésért,

                  b)      a nappali ellátásért,

                  c)      a házi segítségnyújtásért,

                  d)      a támogató szolgálat keretében biztosított ellátások közül a szállítási szolgáltatásért és a személyes segítésért

                  térítési díjat kell fizetni. A fenntartó által megállapított intézményi térítési díjat és a biztosított díjkedvezményeket külön rendelet tartalmazza.

         (2)     A személyi térítési díj megállapításakor az Szt. 116 – 117. §-át kell alkalmazni.         

         (3)     Az alapellátás keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.

         (4)     [8]

45. § (1)     A személyi térítési díj méltányossági alapon elengedhető, ha az ellátást igénybevevő a térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem képes (létfenntartása veszélyeztetve van).

         (2)     A személyi térítési díj elengedésére irányuló kérelmeket a Segítő Szolgálat előkészítését követően a Bizottság bírálja el.

         (3)     Az (1) bekezdés szerinti jogosultság[9] időtartama a veszélyeztetettség fennállásának időtartama, de legfeljebb egy év. Ezt követően ismételten kérelmet kell az igénylőnek előterjeszteni.


V. Fejezet


Záró rendelkezések


46. § E rendelet 2012. május 5. napján lép hatályba.


47. § A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására vonatkozó 7.-10. §-ban meghatározott szabályokat e rendelet hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.


48. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2010 (06.30.) önkormányzati rendelet.              Dr. Koltai Gábor                                                                   Dr. Szabó Tibor

                     jegyző                                                                              polgármester


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Martonvásár,  2012. május 3.


                                                                                                            Dr. Koltai Gábor

                                                                                                                      jegyző


1. melléklet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet, valamint a gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának szabályairól szóló 6/2006. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez:


1. melléklet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2012. (V.3.) önkormányzati rendelethez:

1.1.


KÉRELEM

önkormányzati segély megállapításáhozI. Az igénylő adatai:

1./ Kérelmező neve /születési név is/_______________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: 555555555

Születési helye: __________________________Anyja neve:__________________________

Születési idő: _________év ________________hónap _______ nap

2./ Állampolgársága : magyar, bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert státuszt elismerő határozat száma:________/20__

( a megfelelő rész aláhúzandó)

3./ Családi állapota:

egyedülálló (hajadon, nőtlen), házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt,

házastársától külön élő, elvált, özvegy

(a megfelelő rész aláhúzandó)

4./ Lakóhely:

______________________helység__________________________utca________sz.____em.______ajtó

Tartózkodási hely: ________________________helység________________________________utca________sz________em. ______ ajtó

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen, tartózkodási helyemen élek. (megfelelő rész aláhúzandó)

5./A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)


II. Az önkormányzati segély igénylésének indoka:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Az önkormányzati segély megállapítását az alábbira tekintettel kérem: (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg. )

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére

b) a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán

d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.III. Jövedelmi adatok


A jövedelmek típusai

A kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

Kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb hozzátartozó jövedelme

Összesen

 1. Munkaviszonyból, más foglalkoztatási jogviszonyból (pl. közfoglalkoztatásból) származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3 Táppénz

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. A gyermek ellátásához és gondozá-sához kapcsolódó támogatások

( GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás )

6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások7. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem

8. Egyéb jövedelem (pl. . ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, bérbeadásából származó jövedelem, ösztöndíj)

9. A család összes nettó jövedelme:

Ft

11. Egy főre jutó havi nettó jövedelme: Ft


A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.

IV. Egyéb nyilatkozatok:


Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.


……………………., 20___ év_________________hó _____nap_____________________________ ______________________________

kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása

bejegyzett élettársa aláírása


Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

I. Személyi adatok

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatokat alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.


III. Mellékletek:

A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyája és a vele egy háztartásban lakó személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

Csatolandó mellékletek:

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,

c) álláskeresési támogatás esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Budapest XX. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat,

e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,

f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,

g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás

h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat

i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. kerületi Gyámhivatal határozata,

j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,

k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat

l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat

- 14 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolása

- Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát, a halotti anyakönyvi kivonatot és a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat.

- minden olyan okirat(pl. kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.


1.2.


LAKCÍMKÁRTYA BEMUTATÁSA SZÜKSÉGES!

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok


Neve: .........................................................................................................................................

Születési neve: ...........................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................

Lakóhely: ....................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................

Adóazonosító jele: .......................................................................................................................

Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: ..................................................................................

Telefonszám: ...............................................................................................................................

Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): ......................................................................................................................................................

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: .............................................................................

II. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok


a) Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy

súlyosan fogyatékos5

fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos5

18 éven aluli tartósan beteg5

18. életévét betöltött tartósan beteg5

Ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem a magasabb összegű ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét.

b) Kijelentem, hogy

- keresőtevékenységet:

□ nem folytatok

□ napi 4 órában folytatok

□ otthonomban folytatok

- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok

- rendszeres pénzellátásban

□ részesülök és annak havi összege: .....................

□ nem részesülök

- az ápolási tevékenységet:

□ a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen

□ az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

- köztem és az ápolt között tartási, életjáradéki szerződés nem áll fenn.

c) Az ápolt személy:

□ közoktatási intézmény tanulója,

□ óvodai nevelésben részesül,

□ nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

□ felsőoktatási intézmény hallgatója.
d) Jövedelmi adatok


A jövedelmek típusai

A kérelmező

jövedelme


A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

Kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb hozzátartozó jövedelme

Összesen

 1. Munkaviszonyból, más foglalkoztatási jogviszonyból (pl. közfoglalkoztatásból) származó jövedelem


2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3 Táppénz

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. A gyermek ellátásához és gondozá-sához kapcsolódó támogatások

( GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás )

6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások7. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem

8. Egyéb jövedelem (pl. . ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, bérbeadásából származó jövedelem)

9. A család összes nettó jövedelme:

Ft

11. Egy főre jutó havi nettó jövedelme: Ft


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát hatóságom megbízásából az illetékes Segítő Szolgálat munkatársa helyszíni környezettanulmány során ellenőrizheti.

Alulírott hozzájárulok, hogy a saját és a velem közös háztartásban élő hozzátartozóim személyes adatait a jogosultság elbírálása, illetve az ezzel kapcsolatos igazolások, bizonyítékok beszerzése céljából kezeljék, nyilvántartsák.

Figyelem!

Kötelező mellékelni:

 • a jövedelmek igazolását (benyújtást megelőző 3 hónap nettó átlagjövedelmére vonatkozó munkáltatói igazolás, egyéni vállalkozók esetén NAV igazolás, nyugdíjszelvény stb…)
III. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

1. Személyes adatok


Neve: ....................................................................................................................................

Születési neve: .....................................................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................................

Lakóhely: ..............................................................................................................................

Tartózkodási hely: ................................................................................................................

Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ...............................

A törvényes képviselő lakcíme: ...........................................................................................

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat


□ Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze.

□ Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.)

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Dátum: ..........................................................................................................................
az ápolást végző személy aláírása

.............................................................................
az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása


Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha:

- keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja,

- szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,

- rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válás esetén - folyósítanak, továbbá azt a saját jogú nyugdíjat, amelyet az ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap.

Rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátások, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.

A kérelem II. c) pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy közoktatási intézmény tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási intézmény hallgatója. Az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell.

A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.


Kérelemhez csatolni kell:

a) kérelmező és családtagjai jövedelemigazolása

b) a háziorvos igazolását


1.3.


Lakcímkártya bemutatása szükséges!

KÉRELEM

méltányos közgyógyellátás megállapítására

I. A kérelmező személyes adatai

Neve: ................................................................................................................................................

Születési neve: .................................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................

Lakóhely: ....................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ......................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................

Telefonszám (nem kötelező megadni): ......................................................................................

II. A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

Kérjük, a közgyógyellátás jogcímére vonatkozóan a megfelelő pontot [a), b) vagy c) pont] szíveskedjen bekarikázni!

a) Az alábbi ellátások valamelyikében részesülök;

□ egészségkárosodásra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély

□ hadigondozotti pénzellátás

□ nemzeti gondozotti pénzellátás

□ központi szociális segély

□ rokkantsági járadék

□ rokkantsági ellátás

□ magasabb összegű családi pótlék (akkor is, ha abban nem a kérelmező részesül, de azt a kérelmezőre tekintettel folyósítják).

Jelölje aláhúzással, ha csatolta:

- a nyugdíjfolyósító szerv igazolását vagy határozatát a

hadigondozotti pénzellátás

nemzeti gondozotti ellátás

központi szociális segély

rokkantsági járadék

rokkantsági ellátás


folyósításáról;

- a családtámogatási igényt elbíráló szerv igazolását vagy határozatát a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról.

Ha Ön a fentiekben megjelölt ellátás folyósítását nem igazolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető (a megjelölt ellátást folyósító) szerv megnevezése és címe, az ellátás folyósítási száma:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

b) A jogosultság megállapítását bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, átmeneti gondozott, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú személyre tekintettel kérem;

Jelölje aláhúzással, ha csatolta az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló iratot, ellenkező esetben adja meg a kiskorú személy gondozásba/nevelésbe vételét elrendelő gyámhivatal megnevezését és címét:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

c) A jogosultság megállapítását jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel kérem.

(Ez esetben ki kell tölteni a III. pontban szereplő családtagokra vonatkozó adatokat, valamint a jövedelemnyilatkozatot!)

III. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

a) A kérelmező családi körülménye:

□ egyedül élő

□ nem egyedül élő

b) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

Közeli hozzátartozó neve
(születési neve)

Családi kapcsolat megnevezése

Születési helye, év, hónap, nap

Lakcíme

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha

- a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,

- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

c) Jövedelmi adatok

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások6. Egyéb jövedelem7. Összes jövedelem


IV. Nyilatkozatok

a) A II/a) pont szerinti jogosultság esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre tekintettel egyéni gyógyszerkeret megállapítását

□ kérem

□ nem kérem

b) A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat

□ A közgyógyellátási igazolvány kézbesítését postai úton:

…......................................................................................................................................................... címre kérem.

□ A közgyógyellátási igazolványt a Fejér Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervénél személyesen veszem át.

c) Kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, továbbá a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplő adatoknak a közgyógyellátás információs rendszerében történő felhasználásához.


Mellékelni kell!:

- járási hivatal elutasító határozata

 • háziorvosi igazolás zárt borítékban, mely borítékot az ügyfél is aláírta
 • jövedelemigazolás(ok)


Dátum: ................................................

..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
kérelmező házastársának/élettársának
aláírása
TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Jövedelmi adatok:

Abban az esetben, ha a kérelmező a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas gyógyszerköltségére tekintettel kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozónak számít:

- a házastárs, az élettárs;

- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

- az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki

= húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,

= huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,

= huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,

= korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolások. Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal adatszolgáltatás iránti kérelemmel a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt megkeresi.

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap

alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY

az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

I. Igazolom, hogy

Neve: ....................................................................................................................

Születési neve: ......................................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................

Lakóhely: .............................................................................................................

Tartózkodási hely: ...............................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................

□ Súlyosan fogyatékos

súlyos fogyatékosságának jellege: □ látássérült □ hallássérült □ értelmi sérült □ mozgássérült

□ Tartósan beteg

Fenti igazolást nevezett részére

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv .................... számú szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy a ...................... megyei gyermek szakfőorvos .................... számú igazolása, vagy ........................... fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény ....................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott .................... keltű igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő Bizottság .................... számú szakvéleménye alapján állítottam ki.222

II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama:

□ 3 hónapnál hosszabb, vagy

□ 3 hónapnál rövidebb.

Dátum: ................................................

....................................  ....................................

háziorvos aláírása
munkahelyének címe

P. H.


Tájékoztató
a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (3) bekezdése szerint az ápolási díjra való jogosultság szempontjából:

1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek

a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,

b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes, és halláskárosodás miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,

c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),

d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul.

2. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.[1] Egységes szerkezetben a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról szóló 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelettel, valamint 18/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelettel.

[2] 2014.01.01-i hatállyal módosította a 18/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelet 1. §-a

[3] 2014.01.01-i hatállyal módosította a 18/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a

[4] 2014.01.01-i hatállyal módosította a 18/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelet 3. §-a

[5] 2013.02.01-i hatállyal módosította az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 10. §-a.

[6] 2013.02.01-ével hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés i) pontja.

[7] 2013.02.01-ével hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés i) pontja.

[8] 2013.02.01-ével hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés j) pontja.

[9] 2013.02.01-i hatállyal módosította az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 11. §-a.