Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 01 - 2016. 12. 02

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

20/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Martonvásár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítására – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Martonvásár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi bevételeit 58.273 E Ft-tal növeli és 1.464.995.000 Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.

2. § Az ÖR 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásait 58.273 E Ft-tal növeli és 1.464.995.000 Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.

3. § E rendelet 1-11. mellékletei ÖR azonos számú és tartalmú mellékletei helyébe lépnek

4. § E rendelet 2016. december 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. július 1-től kell alkalmazni.
        Dr. Szabó Tibor                                          Miklósné Pető Rita                                

         polgármester                                                        aljegyző


Kihirdetve: 2016. november 30.


                                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                                          aljegyző

Mellékletek